ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

(ESKİ YÖNETMELİK)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim Dalı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Anabilim Dalı Başkanlığı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, her yarıyılda açılacak lisansüstü dersleri, bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini, danışmanlarla ilgili önerileri, tez jürisini, jürilere aday ve sınav tarihi önerilerini, yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler hakkındaki değerlendirme kararlarını, bilimsel hazırlık programlarını, tez önerilerini, tez konusu değişikliği ve ek süre istemlerini, komite ve jüri karar raporlarını Enstitüye bildiren, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

ç) Anabilim Dalı Kurulu: Anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, anabilim dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya en az doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini,

e) Enstitü: Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulunca, üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri olup; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını,

h) Lisansüstü öğretim: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan eğitimi,

ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

i) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektör: Üniversite Rektörünü,

k) Seminer: Lisansüstü programı öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

l) Senato: Üniversite Senatosunu,

m) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

n) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve sanat deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ö) Üniversite: Erzincan Üniversitesini ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Öğretim Programları ve Öğretim Programlarının Açılması

Lisansüstü öğretim programları

MADDE 5 – (1) Enstitüde lisansüstü öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.

(2) Yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş, Enstitünün anabilim dallarından birine kabul edilmiş olanlara, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yönelik dört yarıyıllık bir programdır.

(3) Doktora programı: Lisans veya yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik lisans derecesi ile kabul edilenler için on, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıllık bir programdır.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeni programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkan sağlanır.

(3) Anabilim dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 7 – (1) Öğrenci kontenjanları ve ilan aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Anabilim dalı başkanlıkları mevcut öğretim üyesi ve araştırma olanaklarını dikkate alarak yeni alınacak öğrencilerle yatay geçiş kontenjanlarını her yıl enstitüye önerir. Önerilen kontenjanlar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir.

b) Enstitü, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, yılda bir veya iki defa verilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) İlan edilen kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar; ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde, enstitünün belirleyeceği diğer belgelerle birlikte lisansüstü eğitim yapmak istedikleri bilim dalını da belirten bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların işlemleri Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

a) Lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’den en az 55.00 eşit ağırlıklı puan almaları gerekir.

b) Adayın başvurduğu programa yerleşebilmesi için; ALES puanının (eşit ağırlık) %60’ı yüzlük sisteme göre hesaplanan lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının 55.00’den az olmaması gerekir.

c) Yüksek lisans giriş puanı 55.00 ve daha fazla olan adaylar, anabilim dallarınca ilan edilen kontenjan sayısı kadar puan sıralamasına göre sıralanarak programlara kabul edilir. Her anabilim dalı için puan sıralamasına göre yedek aday belirlenir.

(3) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

a) Temel tıp bilimleri dışındaki bir doktora programına başvurabilmek için bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık, Fen-Edebiyat fakülteleri (fen kesimi) mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den en az 55, lisans diploması ile başvuranlar için en az 85 sayısal puan almış olmaları gerekir.

b) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve temel tıp puanından en az 50 puan veya ALES sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’den en az 55 sayısal, lisans diploması ile başvuranların ise en az 85 sayısal puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavının (TUS) temel tıp bilimleri testi I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, temel tıp bilimleri testi II nci bölümünden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Ayrıca tüm doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55.00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınmış olması gerekir.

ç) Adayın başvurduğu programa yerleşebilmesi için; Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının mezuniyet not ortalamasının % 40’ı ve ALES sayısal puanının % 60’ının toplamı başarı notu olarak kabul edilir. Başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Lisans diploması ile başvuranların ise, ALES’den alması gereken en az 85 sayısal puanının % 60’ı ile yüzlük sisteme göre hesaplanan lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının en az 90 puan olması gerekir. Diğer fakülte veya yüksekokul mezunlarından yüksek lisans derecesine sahip olanların ise; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile ALES sınavından aldığı notun %60’ı başarı notu olarak belirlenir. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Bu sonuçlara göre adaylar anabilim dallarınca ilan edilen kontenjan sayısı kadar puan sıralamasına göre sıralanarak programlara kabul edilir. Her anabilim dalı için puan sıralamasına göre yedek aday belirlenir.

(4) Değerlendirilen sonuçlar en geç üç gün içinde Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme gibi diğer esaslar enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yürütülür.

(5) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Özel öğrenci kabulü aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her yarıyılın başında lisansüstü programların açık olan derslerine kaydolabilirler. Alınan dersler için, yarıyılın başında enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen miktarda katkı payı ücreti ödenir.

b) Yüksek lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, özel öğrenci statüsünde iken almış ve başarmış oldukları dersler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu krediden sayılabilir. Ancak, bunların toplamı altı krediyi geçemez.

c) Özel öğrenci o yarıyılda açılan derslere, derslerin tüm koşullarına uyup gereklerini yerine getirerek devam eder.

ç) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

d) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Üniversite enstitülerinin anabilim dallarında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl eğitim görmüş ve başarılı bir öğrenci, Enstitünün aynı adı taşıyan programlarına yatay geçişle kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, yarıyıl başlamadan ilgili ana bilim dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından bir hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Başvuran adaylar arasından kabuller ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır.

(4) Yatay geçiş talebi kabul edilen öğrencinin, daha önce kayıtlı bulunduğu enstitüde geçirdiği süre, bu Yönetmelikte belirtilen süreden sayılır.

(5) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen aday, gerekli diğer belge ve harç makbuzlarını, akademik takvimde o yarıyıl için belirtilen tarihlerde Enstitüye teslim ederek kaydını yaptırır.

(6) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü için;

a) Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) Türkçe ve yabancı dil sınavlarından başarılı olmak gerekir. Türkçe sınavından başarısız olan öğrenciye Türkçe öğrenmesi için bir yıl süre tanınır. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatılabilir.

(2) Bilim alanı farklı olan öğrencilerin, ilgili anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü doğrultusunda kaydolacağı bilimsel hazırlık programının en çok iki yılda tamamlanması gerekir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Başvurdukları programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ile halen bir programa devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

(3) Başka bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerin kaydı yapılmaz.

(4) Öğrenciler; her yarıyılda alacağı dersleri danışmanı ile birlikte belirleyerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti yoksa, katkı payını yatırmak, bizzat kaydını yaptırmak veya yenilemek zorundadır. Ders kaydı, her yarıyılın başlangıcından önceki beş iş günü içerisinde yaptırılır. Süresinde kayıtlarını yaptırmayanlar, yenilemeyenler veya katkı payını yatırmayanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak süresinde kaydını yaptıramayan öğrenciler, kayıt döneminin bitiş tarihinden itibaren mazeretini yedi gün içinde belgeleyerek ve katkı payını kanuni gecikme faizi ile birlikte ödeyerek Enstitüye başvuruda bulunur. Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti haklı ve geçerli bulunanların kayıtları yapılır.

(5) Öğrenciler, yarıyılın başladığı ilk iki hafta içinde danışmanının olumlu görüşünü alarak, tekrarlamak zorunda oldukları dersler dışında, kaydoldukları derslerde değişiklik yapabilir.

(6) Birbirini izleyen iki yarıyılda ders kaydını yaptırmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Sınavları ve Değerlendirme

Dersler, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Her yarıyılda okutulacak derslerin adları ve sorumluları, anabilim dalı kurul kararı ile birlikte anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Okutulacak dersler ve sorumluları Enstitü Kurulunda görüşüldükten sonra Senatonun onayına sunulur ve Senatoca karara bağlanır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saati sayısının yarısının toplamı kadardır.

(3) Enstitü, bütün programlarda üç dersi geçmeyecek şekilde ortak ve/veya zorunlu ders getirebilir.

(4) Lisansüstü programlarında;

a) Derslere devam zorunludur, teorik ve uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci devamsız sayılır ve sınavlara katılamaz.

b) Lisansüstü dersler; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler arasından da seçilebilir. Ancak, diğer yükseköğretim kurumlarında alınan ders kredilerinden, zorunlu toplam kredinin 1/3’ü kadar kısmı dikkate alınır.

c) Yüksek lisans öğrencileri kredileri toplamı altıdan fazla olmamak koşuluyla doktora dersleri arasından en fazla iki ders seçebilir.

ç) Yüksek lisans öğrencileri, kredileri toplamı altıdan fazla olmaması ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçebilir.

d) Doktora öğrencileri, kredileri toplamı altıdan fazla olmaması ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçebilir.

e) Doktora öğrencileri danışmanın önerisi ile lisans düzeyinde de dersler alabilir, ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

f) Doktora tez aşamasına başlayan öğrenciler tez danışmanının öngördüğü yarıyıllarda gelişim ve öğrenme dersi ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerini alır. Bu dersler öğrencinin alması gereken zorunlu kredi saatinden sayılmaz, not ortalamasına dahil edilmez ve bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler doktora tez savunma sınavına giremez.

g) Lisansüstü öğrenciler, daha önce yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve başarılı oldukları lisansüstü derslerin aktarılması için başvurularını, her yarıyılın en geç ilk iki haftası içinde anabilim dalı başkanlığına yapar. Anabilim dalı başkanlığı tekliflerini; anabilim dalı kurul kararı ile birlikte Enstitüye yapar. Belgeler, Enstitü Yönetim Kurulunca incelenerek kabul veya red edilerek sonuçlandırılır. Aktarılacak derslerin, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçmemesi gerekir.

ğ) Öğrenciler öğrenimleri süresince danışmanları tarafından açılacak olan uzmanlık alan dersini alır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Bu dersten üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Seminer dersi ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

ı) Derslerin sınavları yazılı esas olmak üzere uygulamalı olarak da yapılabilir. Sınav tarihleri sınavdan en geç bir hafta önce ilan edilir. Aynı günde, birden fazla dersin sınavı yapılmaz.

i) Öğrenci bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci katılmadığı derslerden başarısız sayılır.

j) Bir yarıyıl süren dersler için en az bir vize ve bir yarıyıl sonu, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki vize bir yıl sonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav not ortalamasının %30’u ile yarıyıl sonu sınav notunun %70’inin toplamının yüksek lisansta en az 65, doktorada en az 75 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65, doktorada en az 75 almak zorundadır.

k) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciye bütünleme hakkı verilir.

l) Öğrenci başarısız olduğu dersleri, takip eden eğitim-öğretim yılında en çok iki yarıyıllık ek sürede başarmak zorundadır. Bir ders en fazla bir kere tekrarlanabilir. Tekrarlanan derslerden başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanı ve danışmanın ortak teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci, aynı program içinde başarısız olduğu bir tek dersin yerine, aynı krediye sahip bir başka ders alabilir. Yeni dersin bir defada başarılması zorunludur.

m) Ara sınav sonuçları, bir sonraki sınav tarihinin en geç bir hafta öncesine kadar ilan edilir.

n) Sınav sonuçları, anabilim dalı başkanlığınca sınav döneminin bittiği tarihten en geç on gün sonra Enstitüye bildirilir.

o) Sınav sonucu için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

ö) Sınavlarda kopya çektiği anlaşılan öğrenciler, o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenci hakkında, ayrıca 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

p) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen geçerli mazeretler nedeniyle sınav veya tez savunma sınavına giremeyen öğrenci, mazeretini sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde belgeleyerek anabilim dalı başkanlığına bir dilekçe ile yeni bir sınav hakkı için başvuruda bulunur. Mazereti anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye yeni bir sınav hakkı ve sınav tarihi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Öğrenim süresi

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonuna kadar tezini tamamlayıp tez savunma sınavına giremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması

MADDE 17 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar da danışmanın önerdiği bir tez konusu Enstitüye önerir. Danışman ataması ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanı danışmanlık görevini yürütür. Danışman, ilgili anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından, olmaması halinde ona yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinden dolayı ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci danışman da birinci danışmanın atanmasındaki usule göre atanır. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Danışman, Enstitü Kurulu kararı ile açılması kararlaştırılmış bulunan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler, istediği takdirde haftalık beş saat olmak kaydı ile uzmanlık alan dersi açar ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir.

 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi ile sınav tarihi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olmaz.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına göre hazırladığı tezinin ciltlenmiş bir örneğini, kontrol edilmesi için tez yöneticisine verir. Yönetici öğrencinin tezini inceleyerek, tezde gördüğü hataları ve eksiklikleri belirler ve öğrenciye yeniden düzeltilmesi için iade eder. Tez tamamlanınca, öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı başkanlığı kanalıyla jüri üyesi sayısı kadar tez Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Tezlerin yazım kılavuzuna uygunluğu Enstitü Müdürlüğünce incelenir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, yüksek lisans tez savunma tutanağına işlenerek jüri tarafından imzalanır ve ilgili ana bilim dalı başkanlığına teslim edilir. Tutanak anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde bir üst yazı ekinde Enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu öğrenciler uzatma aldıkları döneme yeniden kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Öğrenci hazırladığı ve başarı ile savunduğu tezini, düzeltme almış ise düzeltilmiş tezini; ilgili jüri tarafından imzalanmış, Enstitü tarafından istenilen sayıda çoğaltılarak ciltlenmiş halini ve üç adet CD kaydını, tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin belgesini, Türkçe, İngilizce özetlerini, Yükseköğretim Kurulu tez veri formu ile birlikte tez savunma sınavını izleyen ilk ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Tezini tam olarak teslim etmeyen öğrenci mezun edilmez.

Yüksek lisans diploması

MADDE 19 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, ciltlenmiş ve enstitü tarafından istenilen sayıda çoğaltılmış tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve verilen unvan yazılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 20 – (1) Doktora programının amacı; her öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, iki seminer dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, iki seminer dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 21 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; lisans derecesiyle kabul edilenler için on, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan, kredili derslerini ve seminer derslerini başarıyla tamamlayamayan lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencinin altıncı yarıyıl sonunda, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencinin dördüncü yarıyıl sonunda Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler onuncu yarıyıl, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler sekizinci yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için yüksek lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler için en fazla dört, lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler için beş yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonuna kadar tezini tamamlamayıp tez sınavına giremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az 20 kredilik yedi adet ders ile bir seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen bu öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi dikkate alınarak, tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar uygulanır.

Doktora tez danışmanı atanması

MADDE 22 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanı danışmanlık görevini yürütür. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı da birinci danışmanın atanmasındaki usule göre atanır. Danışman ilgili anabilim dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçentler arasından seçilir. Tez danışmanı ilgili anabilim dalındaki öğretim üyelerinden, burada öğretim üyesi bulunmadığı takdirde yakın anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilebilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Danışman; Enstitü Kurulu kararı ile açılması kararlaştırılmış bulunan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler, istediği takdirde haftalık beş saat olmak kaydı ile uzmanlık alan dersi açar ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, öncelikle anabilim dalı öğretim üyelerinden, anabilim dalının öğretim üyesi sayısı yetersiz ise Üniversite öğretim üyeleri arasından sürekli görev yapacak beş kişilik bir doktora yeterlik komitesini Enstitüye önermek zorundadır. Doktora yeterlik komitesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Komite bir takvim yılı süreyle görev yapar. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile üç veya beş kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir anabilim dalı ya da başka bir üniversitenin ilgili anabilim dalından da seçilebilir.

(2) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınav öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığını sınamak amacıyla yapılan bir sınavdır.

(3) Doktora yeterlik sınavları, yılda iki kez, her yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen ilk otuz gün içinde yapılır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını kendisi yapabileceği gibi kuracağı bir jüriye de yaptırabilir. Bu takdirde komite; jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar doktora yeterlik sınavı tutanağına işlenerek jüri tarafından imzalanır ve anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Tutanak anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde, üst yazı ekinde Enstitüye bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciye danışmanı tarafından verilen doktora tez konusu etik kurul onayı gerektiriyorsa anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Etik kurul onayı alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

Tez izleme komitesi

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan doktora öğrencileri için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde, bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Komite üç öğretim üyesinden oluşur ve tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca sözlü savunmayı izleyen üç gün içinde bir üst yazıyla Enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak- Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışma raporu komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Raporunu komiteye sunmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir. Değerlendirme bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst-üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavı ve doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kurallarına göre yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez savunma jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunca tez savunma jürisinin belirlenmesinden sonra, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezi, Enstitü Müdürlüğü jüri üyelerine en geç yedi gün içinde ulaştırır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, doktora tez savunma tutanağına işlenerek jüri tarafından imzalanır ve ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde bir üst yazı ekinde Enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler uzatma aldıkları döneme yeniden kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Öğrenci hazırladığı ve başarıyla savunduğu tezini, düzeltme almış ise düzeltilmiş tezini; ilgili jüri tarafından imzalanmış, Enstitü tarafından istenilen sayıda çoğaltılarak ciltlenmiş halini ve üç adet CD kaydını, tezlerin çoğaltılması ve yayımı için izin belgesini, Türkçe-İngilizce tez özetlerini Yükseköğretim Kurulu tez veri formu ile birlikte tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Tezini tam olarak teslim etmeyen öğrenci mezun edilmez.

Doktora diploması

MADDE 27 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ciltlenmiş ve Enstitü tarafından istenilen sayıda çoğaltılmış tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve verilen unvan yazılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Yurt dışına gitme, sağlık, askerlik, rotasyon, doğal afet ve benzeri durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu uygun gördüğü taktirde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak üzere kayıt dondurma hakkı tanıyabilir.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular her yarıyılın ilk onbeş günü içerisinde yapılır.

b) Sağlık sorunu, doğal afet ve benzeri nedenlerle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

c) Kayıt dondurma süresi bir yarıyıldan az olmaz.

Mazeretler ve izinler

MADDE 29 – (1) Aşağıda belirtilen geçerli mazeretlerle; lisansüstü öğrencileri, danışmanının ve anabilim dalı başkanının uygun görüşünün bulunması koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile iki yılı aşmamak üzere izinli sayılabilirler:

a) Meslekleri ve lisansüstü öğretim çalışmaları ile ilgili olarak yurt içinde veya dışında görevlendirilmesi,

b) Askere alınması,

c) Üniversite hastaneleri, bulunmadığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelenmiş olmak kaydıyla sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

ç) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma ya da süreli uzaklaştırma cezası dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin, mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

f) Enstitü Yönetim Kurulunun geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci yarıyılın ilk on beş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için mazeretin bitiminden en geç bir hafta içinde, bir sağlık kurumundan alınacak sağlık raporuyla belgelendirilmesi gerekir. Sağlık mazereti, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) İzin süresi biten, kayıt dondurma süresini tamamlayan veya mazereti ortadan kalkan öğrenciler, bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına başvurarak, izleyen ilk yarıyılda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile programlarına kaldıkları yerden devam eder. İzin süresi sonunda dönmeyen ya da kaydını yenilemeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu gerek gördüğünde izin ve mazeretlerin süresini azami bitirme süresine ekleyebilir.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Enstitüde görevli öğretim elemanı ve idari personel hakkında ise; 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.