ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

TURİZM VE OTELCİLİK MYO İÇ KONTROL STANDARTLARI


 

1.KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.Ulusal Etik Mevzuat Listesi

1.2.Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

1.3.Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

1.4.İdari Düzenlemeler

   1.4.1 Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

   1.4.1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2. Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.1.Misyon-Vizyon

   2.1.1 Erzincan Üniversitesi Misyon-Vizyon

   2.1.2 Turizm ve Otelcilik MYO Misyon-Vizyon

2.2.Organizasyon Şeması

   2.2.1 Erzincan Üniversitesi Organizasyon Şeması

   2.2.2 Turizm ve Otelcilik MYO Organizasyon Şeması

2.3.  Görev Yetki ve Sorumluluklar Formu

   2.3.1 Akademik Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları

            2.3.1.1 Yüksekokul Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları

            2.3.1.2 Yüksekokul Müdürü Görev Yetki ve Sorumlulukları         

            2.3.1.3 Müdür Yardımcısı Görev Yetki ve Sorumlulukları

            2.3.1.4 Bölüm Başkanı Görev Yetki ve Sorumlulukları          

    2.3.2 Kurullar

             2.3.2.1 Yüksekokul Kurulu Görev Yetki ve Sorumlukları

             2.3.2.2 Yüksekokulu Yönetim Kurulu Görev Yetki ve Sorumlukları

             2.3.2.3 Bölüm Kurulu Görev Yetki ve Sorumlukları

   2.3.3 İdari Hizmet Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

             2.3.3.1 Yüksekokul Sekreteri Görev Yetki ve Sorumlukları

             2.3.3.2 Müdür Sekreteri (Özel Kalem) Görev Yetki ve Sorumlukları

             2.3.3.3 Bölüm Sekreteri Görev Yetki ve Sorumlukları

            2.3.3.4 Yazı İşleri Görev Yetki ve Sorumlukları

            2.3.3.5 Personel İşleri Görev Yetki ve Sorumlukları

            2.3.3.6 Öğrenci İşleri Görev Yetki ve Sorumlukları

            2.3.3.7 Mali İşler Birimi-Bütçe ve Tahakkuk Görev Yetki ve Sorumlukları

            2.3.3.8 Mali İşler Birimi- Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Yetki ve Sorumlukları

           2.3.3.9 Mali İşler Birimi-Satın Alma Görev Yetki ve Sorumlukları

           2.3.3.10 Teknik Hizmetler Görev Yetki ve Sorumlukları

           2.3.3.11 Yardımcı Hizmetler Görev Yetki ve Sorumlukları

   2.3.4 Akademik Personel Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

           2.3.4.1 Öğretim Üyesi Görev Yetki ve Sorumlukları

           2.3.4.2 Öğretim Görevlisi Görev Yetki ve Sorumlukları

  2.3.5 İdari Personel Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

            2.3.5.1 Şef Görev Yetki ve Sorumlukları

            2.3.5.2 Tekniker Görev Yetki ve Sorumlukları

            2.3.5.3 Memur Görev Yetki ve Sorumlukları

            2.3.5.4 Sekreter Görev Yetki ve Sorumlukları


 

2.4 Personel Listesi

   2.4.1 Akademik Personel Listesi

   2.4.2 İdari Personel Listesi

2.5.  Görev Dağılım Çizelgeleri

    2.5.1 Akademik Görev Dağılım Çizelgesi

    2.5.2 İdari Görev Dağılım Çizelgesi

2.6  Hassas Görevler Broşürü

2.7.  Hassas Görevler Listesi

2.8.  Hizmet Envanteri ve Standartları

Standart 3.  Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.1.  İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul Esasları

3.2.  Hizmet İçi Eğitim Yönergesi 

Standart 4.  Yetki Devri

4.1.İmza Yetkileri Yönergesi

4.2 Standart Yetki Devri Formu

   4.2.1 Yetki Devri Formu

   4.2.2 İmza Devri Formu

2.RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5.  Planlama ve Programları

5.1 Stratejik Plan

   5.1.1 Erzincan Üniversitesi Beş Yıllık Plan

   5.1.2 Turizm ve Otelcilik MYO Beş Yıllık Plan

   

5.2 Performans Programı

   5.2.1 Erzincan Üniversitesi Performans Programı

   5.2.2 Turizm ve Otelcilik MYO Performans Programı

5.3.Birim Performans Hedefleri

5.4.İş Planları 

Standart 6.  Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1.Erzincan Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi

6.2.Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

6.3.Risk Önleme Eylem Planı

3.KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7.  Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

7.1.E.Ü. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü 

Standart 8.  Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

8.1 Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler

   8.1.1 Erzincan Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi

   8.1.2 Erzincan Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

   8.1.3 Erzincan Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Yönergesi

8.2 Süreç Akışları ve İş Akış Süreçleri 

8.2.1 Özel Kalem

8.2.2 Yazı İşleri

8.3.3 Personel İşleri

8.3.4 Öğrenci İşleri

8.3.5 Mali İşler

      8.3.5.1 Bütçe-Tahakkuk

          8.3.5.1.1 Maaş İşlemleri

          8.3.5.1.2 Ek Ders ve Sınav Ücretleri İşlemleri

          8.3.5.1.3 Yolluklar

          8.3.5.1.4 Personel Kuruma Giriş İşlemleri

          8.3.5.1.5 Personel Kurumdan Ayrılış İşlemleri

          8.3.5.1.6 Bütçe Planlama İşlemleri

     8.3.5.2 Taşınır Kayıt Kontrol

     8.3.5.3 Satın Alma

8.4 Formlar

   8.4.1 Standart Formlar

   8.4.2 Mal Bildirim Formu

Standart 9.  Görevler Ayrılığı

9.1.Süreç Sorumluları Formu 

Standart 10.  Hiyerarşik Kontroller

10.1. Turizm ve Otelcilik MYO Hiyerarşik Kontrol

Standart 11.  Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1.Birim Rotasyon Planı

11.2.İkiz Görevlendirme Listesi

11.3.Görev Devri Rapor Formu

   11.3.1 Görev Devreden Formu

   11.3.1 Görev Devralan Formu

Standart 12.  Bilgi Sistemleri Kontrolleri

12.1.E.Ü. Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

12.2.Kullanım Kılavuzları  

   12.2.1. Kesenek Bilgi Sistemi

   12.2.2 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

   12.2.3 Harcam Yönetim Sistemi (HYS)

   12.2.4 Ek Ders Ücreti Ödemeleri

   12.2.5 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)

   12.2.6 Hizmet Takip Projesi (HİTAP)

   12.2.7 Öğrenci İşleri Otomasyonu

4.BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13.  Bilgi ve İletişim

13.1.Bilgi ve İletişim

13.2.Müracaat Öneri Şikayet Formu

13.3.Online Bilgi Edinme Başvuru Formu

Standart 14.  Raporlama

14.1. Faliyet Raporları

Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

15.1.Erzincan Üniversitesi Yazışma ve Evrak Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi

15.2.Standart Dosya Planı ve Etiketler 

Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

16.1. Erzincan Üniversitesi Hata,Hile,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi

16.2 Hata,Hile,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

5.İZLEME STANDARTLARI

Standart 17.  İç Kontrolün Değerlendirilmesi

17.1. Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi

17.2 Turizm ve Otelcilik MYO İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi

Standart 18. İç Denetim

18.1 Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu