ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ÇAYIRLI MYO İÇ KONTROL STANDARTLARI

1.      KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.Ulusal Etik Mevzuat Listesi

1.2.Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

1.3.Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

1.4.E.Ü. İdari Düzenlemeler

Standart 2. Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerimiz Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.1.Misyon-Vizyon

2.2.  Organizasyon Şeması

2.3.  Görev Yetki ve Sorumluluklar Formu

Müdürlük

2.3.1. Müdür

2.3.2. Müdür Yardımcısı

2.3.3. Bölüm Başkanı

2.3.4. Yüksekokul Sekreteri

2.3.5. Öğrenci İşleri

2.3.6. Yazı işleri

2.3.7. Mali İşler Mutemet - Tahakkuk

2.3.8. Mali İşler Satın Alma

2.3.9. Mali İşler Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

2.3.10. Bölüm Sekreteri

2.4.  Personel Listesi

2.5.  Görev Dağılım Çizelgeleri

2.6.  Hassas Görevler Listesi

2.7.  Hizmet Envanteri ve Standartları

Standart 3.  Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.1.  İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul Esasları

3.2.  Hizmet İçi Eğitim Yönergesi 

Standart 4.  Yetki Devri

4.1.İmza Yetkileri Yönergesi

4.2.Standart Yetki Devri Formu

2.      RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5.  Planlama ve Programları

5.1.Stratejik Plan

5.2.Performans Programı

5.3.Birim Performans Hedefleri

5.4.İş Planları 

5.5.Diğer Planlar 

Standart 6.  Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1.E.Ü. Risk Yönetimi Yönergesi

6.2.Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

6.3.Risk Önleme Eylem Planı

3.      KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7.  Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

7.1.E.Ü. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü 

Standart 8.  Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelenmesi

8.1.Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler 

8.2.Süreç Akışları

8.3.İş Süreçleri 

8.3.1. Yazı İşleri

8.3.2. Öğrenci İşleri

8.3.3. Mali İşler

8.4.Formlar 

8.5.Destek Dokümanları

§  Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi

§  Hassas Görevler Broşürü

§  Hata Usulsüzlük Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi 

§  EÜ İç Kontrol Sistemi Doküman Rehberi

§  Ulusal Etik Mevzuat Listesi

§  Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

Standart 9.  Görevler Ayrılığı

9.1.Süreç Sorumluları Formu 

§  Evrak Kayıt, Yazı İşleri Birimi

§  Mali Hizmetler Birimi

§  Öğrenci İşleri Birimi

Standart 10.  Hiyerarşik Kontroller

Standart 11.  Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1.Birim Rotasyon Planı

11.2.Görev Devri Rapor Formu

Standart 12.  Bilgi Sistemleri Kontrolleri

12.1.E.Ü. Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

12.2.Kullanım Kılavuzları  

§  Kesenek Bilgi Sistemi

§  e-Bildirge Sistem

§  e- Bütçe Kullanım Kılavuzu

§  Öğrenci İşler Modülü

§  Maaş Programı

4.      BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13.  Bilgi ve İletişim

13.1.İletişim Yönergesi 

13.2.Müracaat Öneri Şikayet Formu

Standart 14.  Raporlama

14.1.Birim Raporlama Akış Çizelgesi

14.2.Birim Raporları

14.3.Kurumsal Raporlar

Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

15.1. Yazışma ve Evrak Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi

15.2.Standart Dosya Planı ve Etiketler 

Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

16.1.Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

5.      İZLEME STANDARTLARI

Standart 17.  İç Kontrolün Değerlendirilmesi

17.1.E.Ü.  İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirilme

Standart 18. İç Denetim