ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
DERS  İÇERİKLERİ 

1. SINIF – I. YARIYIL

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZTD-1
TÜRK DİLİ
2
2
Dersin amacı, yükseköğretimden mezun olan bir öğrencinin Türk dilinin yapısını, kullanımını ve özelliklerini kavraması, yazılı ve sözlü anlatımda Türk dilini doğru ve güzel kullanmasıdır. Dersin içeriğinde; dilin anlamı, sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil – kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, anlam bilgisi, cümle bilgisi, sözcük türleri, yazım türleri,  yazım kuralları ve uygulaması ile noktalama işaretleri ve uygulaması yer alır.
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZIT-1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I
2
2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılâpları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş tarihi ele alınıp anlatılmaktadır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 101
ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
4
6

Anayasa Hukukunun Genel Esasları başlığı altında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, hem siyaset bilimi hem de anayasa ve genel kamu hukukunun kesişme noktalarını oluşturan hukuksal ve siyasal bir belge olarak anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri çağdaş anayasalardan örneklerle değerlendirilecek ve tartışılacaktır. Rejimlerin sınıflandırılması bakımından dayanak noktasını oluşturan yasama-yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukukunun Genel Esasları dersinin içeriğine dâhildir. Bu doğrultuda özellikle başkanlık rejimi, parlamenter rejim ve meclis hükümeti rejimine ilişkin karşılaştırmalı hukuktan örnekler tarihsel boyutları ve günümüzdeki biçimleriyle ayrıntılı olarak incelenecektir. Anayasa Hukukunun Genel Esasları, birinci sınıfın güz yarıyılında  haftada dört kredi saati olarak okutulmaktadır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 103
MEDENİ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU
4
6

Medeni Hukuk toplum ilişkilerini düzenleyen özel hukukun en önemli dalını teşkil eder. Birinci sınıfın güz yarıyılında 4 kredi saati olarak okutulan Medeni Hukuk, Türk Medeni Kanunundaki başlangıç hükümlerini ve birinci Kitabın konusunu oluşturan Kişiler Hukukunu kapsar. Başlangıç hükümleri sadece Medeni Hukuk alanında değil, bütün özel hukuk alanında ve hatta işin mahiyetine uygun düştüğü ölçüde kamu hukuku alanında uygulanan ilkeleri içerdiği için hukuk düzeninde önemli bir yer tutar. Hukuk düzeninde öngörülen hak ve yükümlülükler kişilere tanınmıştır. Bu nedenle kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süjesi olarak kabul ettiğinin ve bu özelliğin ne zaman sona erdiğinin bilinmesi gerekir. Kişiler Hukuku esas itibariyle gerçek ve tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetlerini, kişiliğin korunmasını, gerçek kişilerin hısımlık ilişkileriyle şahsi hallerini inceleyen bir hukuk dalıdır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 105
ROMA HUKUKU - I
2
3

Roma Hukuku Medeni Hukukun temel kaynağıdır. Özel hukukun gelişim sürecinde ıus Civile - ıus Gentium: ıus civile - Ius Honarium ayrımları önem taşımaktadır. Roma Hukukunun Kodu olan Corpus ıuris Civilis, ıustinianus tarafından başarılan ve Roma hukukunun kodifikasyonu, hukuk kurallarının biraraya getirilmesi anlamına gelmektedir. Roma Özel Hukukunun şahsın Hukuku (Bireyin statusları: status libertatis, status civitatis, status familiae) bu ayrımda incelenir. Ayni haklar, eşya kavramının türlerini (Res extra commercium, Res in commercio) ve başkalarına ait mallar üzerindeki ayni hakları, mülkiyet hakkını, türlerini; müşterek mülkiyeti (condominium), zilyetlik türlerini; mülkiyetin kazanılma yollarını (occupatio, accessio, specificatio gibi), ayni davaları içerir. Borçlar Hukukunda borç ve alacak kavramları, temerrüt; sözleşmeler ile sözleşme benzerleri (Quasi Contractus) incelenir. Haksız fiil konusunda Poena davaları, kişisel suçların türlerine yer verilir. Aile Hukukunda evlilik, Manus, Dos, Patria Potestas (velayet) ve Tutella, cuva (vesayet) konuları anlatılır. Miras hukukunda ise tevarüs (successio universalis), mirasın iktisabı ve düşmesi: Acquisitio-Delatio; vasiyetname ile tevarüs, belli mal vasiyeti (legatum ve fideicommissum) açıklanır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 107
HUKUK BAŞLANGICI - I
3
4

Hukuk Başlangıcı, birinci sınıfın güz döneminde haftada iki saat olarak okutulan bir derstir. Hukuk Başlangıcı, hukuk eğitimine başlayan öğrenciye hukuk kurallarını anlaması, bu hükümleri kullanabilmesine yardımcı olmak ve onlara yol göstermek amacını takip eder. Hukuk Başlangıcı, özel hukuk ve kamu hukuku alanları için büyük önem taşıyan bir hukuk dalıdır. Hukuk Başlangıcı, bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eder. Hukukun uygulanması ve hukuk yaratılması için gerekli bilgileri verir. Bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağı, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metotların neler olduğu Hukuk Başlangıcı dersinin içeriğini oluşturur. Hukuk Başlangıcı, öğrencinin şimdiye kadar tanımadığı hukuk alanlarında kendi yolunu bulmasını sağlar.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 109-a
SOSYOLOJİ
3
4

Bu dersin amacı, günümüzde sosyologların ilgilerinin yoğunlaştığı temel sosyolojik konuları öğreterek, bireyin kendi toplumunu, farklı toplumları ve sosyal dünyayı daha iyi anlamasını sağlamaktır. Bu çerçevede, tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri, sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi, sosyolojinin temel ilkeleri, sosyoloji teorileri, kültürel ve sosyal yapının analizi, birey-toplum ilişkisi, kentleşme olgusu, nüfus artışı ve sosyal hareketlilik, sosyal eşitsizlikler, kişilerarası ilişkiler, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar, sosyal sistem, sosyal yapı, sosyal rol, sosyal statü, sosyal organizasyon, sosyal kurum, sosyal tabakalaşma, sosyal değişme, sosyal çözülme, sosyal bütünleşme, kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kişilik konularına değinilmektedir.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 109-b
HUKUK METODOLOJİSİ
3
4

Bu dersin temel amacı, iyi bir hukukçu olabilmek, sahip olunması gereken vizyonu öğrenciye sunmaktır. Öncelikle öğrencilere yüksek öğrenim ve yüksek öğrenim kademeleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu çerçevede belli bir alanda uzmanlaşmanın gerekliliği ve yüksek lisans ile doktora programlarının önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, karşılaşılan somut hukuki sorunları çözmede doğru araştırma ve düşünme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Hukuk Metodolojisi dersinin içeriği, yüksek öğretim, yüksek öğretim kademeleri (lisans, lisansüstü), hukuk öğretimi, hukukçunun yetiştirilmesi, hukuk alanında kaynaklar, metot-mantık, hukuk problemleri, inceleme, sorun çözme, yazma (soyut hukuk problemleri, somut-çekişmeli hukuk problemleri) gibi konulardan oluşmaktadır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 109-c
UMUMİ HUKUK TARİHİ
3
4

Umumi Hukuk Tarihi dersinin amacı, toplumsal tarihin, tıpkı bir insanın bireysel geçmişi gibi toplumun bilinçaltını oluşturması ve geleceğini yönlendirmesi; eskiden hangi sorunlar karşısında ne gibi hukuki düzenlemelerin yapıldığı ve bunların olumlu/olumsuz sonuçlarının bir hukukçunun öncelikli bilmesi gereken konulardan olması; bu amaçla, öğrencilere tarihte hangi belirleyici dönemlerden geçildiğinin, bunların hukuka ya da hukukun toplumsal-siyasal sürece nasıl etki ettiğinin; nedenleri ve sonuçları ile illiyet bağlantılarının öğretilmesidir. Bu çerçevede, Sümer, Akkad, Bâbil, Assur, Hitit, Eski Mısır, İbraniler, Eski İran, Hint ve Çin uygarlıklarında hukuk, tarih, toplum, devlet, hukukî hayat (pozitif hukukun gelişimi, aile hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, miras hukuku, borçlar ve ticaret hukuku, köle hukuku, ceza hukuku, mahkemeler ve muhakeme usulü) konuları değerlendirilmektedir.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 109-d
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
2
3

Dersin amacı hukuk fakültesi öğrencileri için ihtiyaç duyacakları oranda genel bilgisayar kullanma becerisini geliştirmek, öğrencilik aşamasında ders ve ödev çalışmalarının hazırlamasında yardımcı olmak, okul sonrasında ise mesleğinin icrasında karşısına çıkacak zorlukları bilgisayar kullanımı ile en aza indirgemek ve çağdaş imkânlardan yararlanmasını sağlamaktır. Bu derste genel bilgisayar teknolojileri terimleri ve temel kavramları, klavye - mouse kullanımı, Windows XP, Ofis 2007 yazılımları (word, excel, power point) programları ana hatlarıyla word yazım programı ağırlıklı olmak şartıyla teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 109-e
MESLEKİ YABANCI DİL
2
3

Yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konuları pratiğe dökülmeye çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde görebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 109-f
İSTATİSTİK
2
3

İstatistik dersi ile öğrencilerin analitik düşünce yeteneklerinin geliştirilmesi, günlük hayatta karşılanabilecek temel istatistikî kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Hukuk öğrencilerine göre düzenlenen dersin başlıca konuları; tablo okuma ve oluşturma, ortalama standart sapma, varyans hesaplanması ile temel olasılık kavramlarıdır. Seçimlik bir ders olarak güz döneminde iki saat olarak okutulmaktadır.

1. SINIF – II. YARIYIL

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZTD-2
TÜRK DİLİ -II
2
2

Dersin amacı, yükseköğretimden mezun olan bir öğrencinin Türk dilinin yapısını, kullanımını ve özelliklerini kavraması, yazılı ve sözlü anlatımda Türk dilini doğru ve güzel kullanmasıdır. Dersin içeriğinde; dilin anlamı, sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil – kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması ile noktalama işaretleri ve uygulaması yer alır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZTD-2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
2
2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılâpları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş tarihi ele alınıp anlatılmaktadır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 102
TÜRK ANAYASA HUKUKU
4
6

Türk Anayasa Hukuku başlıklı dersin amacı, Anayasa Hukukunun Genel Esasları derslerinde tartışılan genel ilke ve kuralların Türk Anayasa Hukukunda nasıl somutlaştırıldığını açıklamak ve incelemektir. Anayasa Hukuku II dersinin konularını, hem 1982 Anayasasına göre devlet örgütlenmesi hem de temel hak ve özgürlükler düzeninin yapısı oluşturmaktadır. Bu çerçevede öncelikle 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler rejimi, olağan ve olağanüstü dönemleri kapsamak üzere, getirilen güvenceler ve sınırlamalar ile sınırlamaya egemen olan ilkeler bakımından, Anayasa Mahkemesi kararları ışığında tartışılacaktır. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. Türk Anayasa Hukuku birinci sınıfın bahar döneminde dört saat olarak okutulmaktadır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 104
AİLE HUKUKU
4
6

Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun II. Kitabını oluşturur. Aile Hukuku birinci sınıfın bahar yarıyılında haftada dört saat okutulan bir derstir. Aile, Anayasanın özel bir ihtimam gösterdiği ve koruduğu bir kurumdur. Ailenin toplumu çok yakından ilgilendirdiğini göz önünde tutan kanun koyucu, bu kurumu ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir. Özellikle nişanlanma, evlenme, eşlerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, boşanma, ana baba ile çocuklar arasındaki soybağı ilişkileri, evlat edinme, velayet ve vesayet aile Hukukunun konusunu oluşturur. Ayrıca tarihi bir iz olarak varlığını sürdüren geniş anlamda "aile" de Aile hukuku tarafından düzenlenmiştir.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 108
İKTİSADA GİRİŞ
3
4

Bu derste ekonomik yöntem temel kavramlar, temel ekonomik sorunlar, fiyat teorisi, tüketici teorisi, üretici teorisi, piyasa teorisi, üretim faktörleri ve fiyat analizleri konuları ele alınıp incelenmektedir. Makro ekonomik teori ve makro modeller, milli gelir ve milli gelirle ilgili kavramlar, milli geliri belirleyen faktörler, milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi, para teorisi ve para politikası, ekonomik hayatta istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınmışlık konuları ele alınıp incelenmektedir.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 110-a
SİYASİ TARİH
3
4

Siyasi Tarih dersinin amacı, öncelikle öğrencilerin Amerikan Bağımsızlık savaşından başlayarak, devletlerin kuruluşları, geçirdikleri değişimler, devletlerin genel dünya tarihi içindeki yeri ve önemleri, ekonomik, sosyo kültürel boyutlarla etkileşim içinde incelemelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, tarih ve siyasi tarih bilim dalı, 19. yüzyıla kadar dünya tarihinin ana hatları, ortaçağ’ın özellikleri, rönesans ve reformasyon, dünya dengesinin sarsılması ve globalleşmeye geçiş, devrimler dönemi, I.dünya savaşı’nı hazırlayan avrupa’da değişen güç dengesi, osmanlı devleti’nin 19. yüzyıldaki durumu, parçalanma nedenleri, I.dünya savaşı’nın çıkışı ve cepheler, osmanlı’yı parçalayan gizli antlaşmalar, ABD’nin savaşa girişi, sovyet devrimi ve sonuçlarından başlayarak günümüze kadar süren gelişmeler incelenmektedir.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 110-b
ANAYASA YARGISI
3
4

Anayasa Yargısı dersi, yasaların Anayasaya uygunluğu denetiminin benimsendiği ilk örnek olan Amerikan Yüksek Mahkemesinin Marbury v. Madison kararından başlayarak anayasanın üstünlüğü ilkesinin Türk anayasacılığında güvenceleşmesi, 1982 Anayasası çerçevesinde Anayasa mahkemesinin kuruluşu ve örgütlenişi, yargısal denetime konu olabilen hukuk kuralları, anayasa yargısında dava yolları, anayasa yargısında kullanılan ölçü normlar, Anayasa Mahkemesinin siyasi parti kapatma, mali denetim, Meclisin verdiği dokunulmazlığın kaldırılması kararının denetlenmesi ve Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi konularını kapsamaktadır. Bu ders seçimlik ders olup birinci sınıfın bahar döneminde okutulmaktadır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 110-c
ÇOCUK HUKUKU
3
4

Çocuk hukuku, adından da anlaşılabileceği gibi, onsekiz yaşından küçük çocuklarla ilgili hukuk kurallarından, ayrıca bu kuralların uygulama ve öğretisinden oluşur. Çocuk hukukunun başlıca konusu çocuk haklarıdır. Bu derste öncelikle çocuk haklarına dair 20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 25 Ocak 1996 tarihli Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ele alınıp incelenmektedir. Daha sonra çocukla ana babası arasındaki ilişkiler Medeni Kanun ve ilgili özel kanun hükümleri çerçevesinde açıklanmaktadır.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 110-d
GENEL MUHASEBE
2
3

Öğrencilere, ticari hayatta kullanılan belgelerle, ticari faaliyetlerin yasal düzenlemeler içerisinde ve tek düzen hesap planı çerçevesinde nasıl kayıt altına alındığı ve bunun neticesi olarak ticari işletmelerin kar ve zararların nasıl belirlendiği, belirlenen bu sonuçlara göre ticari işletmelerin gelecekte nasıl yönlendirileceği hususunda bilgiler verilmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 110-e
SİYASET BİLİMİ
2
3

Siyaset Bilimi dersinin amacı, ilk olarak öğrenciye bir disiplin olarak Siyaset Bilimi’nin sınırlarını tanıtmak, diğer sosyal bilim disiplinleriyle ilişkisini anlatmaktır. Özellikle politika, güç ve iktidar kavramları bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Öğrencinin bu kavramları tanımaları ve hukuk disipliniyle bağını kuracak biçimde özümsemeleri hedeflenmektedir. Modern kapitalist toplumlarda iktidar ilişkilerinin yayılımını, ideolojik biçimlerini ve içinde dolaştığı kurumları açıklamak üzere geliştirdiği planı ile ders, hukuk süjelerini kapsayan siyasal ilişkileri sorgulamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, siyaset, devlet, egemenlik, özgürlük, yurttaşlık, otorite, ideoloji, siyasal iktidar, modern devletin oluşumuna olanak sağlayan toplumsal ve siyasal gelişmeler; anayasalcılık, anayasal hükümet, aristokrasi, aydınlanma, bireycilik, burjuvazi, çıkarlar, demokrasi, despotizm gibi konular incelenecektir.

 2. SINIF – III. YARIYIL

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZYD-1
YABANCI DİL - I
2
2

Yabancı Dil I dersinde ana hedef öğrencilere İngilizce dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 201
İDARE HUKUKU
4
6

İdare Hukuku  dersinde şu konular işlenmektedir: Öncelikle "İdare" kavramı açıklanarak; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri üzerinde durulmaktadır. İdarenin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu anlatıldıktan sonra, idarenin iki temel görevi olan "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti" açıklanmaktadır. Bu çerçevede, Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma) ile bunların hukuki rejimi üzerinde durulmaktadır. Son olarak yukarıda sözü edilen faaliyetleri yerine getirecek kamu kurum ve kuruluşlarının yapıları ile bu kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan Kamu Personel Rejimi de ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu ders ikinci sınıfta güz döneminde haftada dört saat olarak okutulmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 203
CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) -I
4
6

Ceza hukuku, Genel Hükümler ve Özel Hükümler olmak üzere iki kısımdan oluşmakta, Genel Hükümler üçüncü ve dördüncü, Özel Hükümler ise beşinci ve altıncı yarıyıllarda okutulmaktadır. Ceza Hukuku (Genel Hükümler)-I dersinde önce Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ele alınmaktadır. Daha sonra suç genel teorisine geçilmektedir. Bu bölümde suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Suçun kurucu unsurları incelenirken önce bu unsurların sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler hakkında bilgi verilmektedir. Bunu suçun maddi unsurunun incelenmesi izlemektedir. Maddi unsur incelenirken hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı üzerinde durulmakta, bunlarla ilgili olan mütemadi, müteselsil ve itiyadı suç kavramları ile teşebbüs kavramı hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra suçun manevi unsuruna geçilmekte, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları ele alınmaktadır. Son olarak da suçun hukuka aykırılık unsuru ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran meşru müdafaa, zaruret hali, kanunun emrini icra, yetkili merciin emrini icra gibi hukuka uygunluk nedenleri incelenmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 205
BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) - I
4
6

Borçlar Hukuku kişiler arasında kurulan çeşitli borç ilişkilerini ve bunlardan doğan alacak haklarını düzenleyen Özel Hukukun bir dalıdır. Bu ders fakültenin 2. sınıfında iki yarıyıl ve haftada dört saat olarak okutulur. Başta gelen kaynağı Türk Borçlar Kanunu olan bu hukuk dalına ilişkin bu derste borç ve borç ilişkisi kavramlarının niteliği, doğumu, türleri hakkındaki genel bilgiler yarıyılın başlangıcında anlatılır. Buna bağlı olarak en önemli borç kaynağı sayılabilecek hukuki işlemlerin, özellikle sözleşmelerin niteliği, türleri, kurulması ile buna bağlanan hüküm ve sonuçlar irdelenmektedir. Kurulan bir borç ilişkisinin sona ermesi, sözleşmelerin ifası ve ifa edilmemesi bağlamında ele alınmakta, bu konuda getirilen düzenlemeler açıklanmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 207
MİLLETLERARASI HUKUK - I
2
3

Bu derste Uluslararası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi, Uluslararası hukuk hakkında teoriler, Uluslararası Hukuk - İç Hukuk ilişkileri, Uluslararası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, uluslararası andlaşmalar (andlaşmaların akdi, hukuksal geçerliliği, onaylaması, uygulanması hukuksal etkileri ve yorumlanması; andlaşmaların sona ermesi, uygulanmalarının durdurulması ya da hükümlerinin değiştirilmesi), hukuk genel ilkeleri, yargı organlarının kararları ve doktrin, Uluslararası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve kurucu unsurları: İnsan unsuru, egemenlik unsuru-, ülke unsuru (kara, hava ve deniz ülkeleri); devlet türleri, devlet niteliği kazanamamış insan toplulukları incelenecektir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 209-a
İSLAM HUKUKU
3
4

Bu derste İslam hukukunun temel kaynakları ve kurumları ile gelişimi açıklanmakta, ayrıca ülkemizde 1926 yılına ve diğer ülkelerde günümüze kadar gelen Mecelle’ye dayalı uygulamalar incelenip karşılaştırmalı analiz yapılmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 209-b
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
3
4

Tarihsel süreç içerisinde iktisadın gelişimine katkıda bulunan iktisadi görüşlerin açıklanması ve günümüze etkileri ile çağdaş iktisat akımları üzerinde durulmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 209-c
YARGI ÖRGÜTÜ
3
4

Yargı örgütü hukukunun temel kavramları, yargı çeşitleri, genel olarak adli yargı ve idari yargı türleri ve yetkili yargı yerlerinin incelenmesi.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 209-d
PARLEMENTO HUKUKU
2
3

Bu derste güdülen esas amaç, öğrencilere yasama organının oluşumu ve işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektir. Bu bağlamda, anılan derste parlamento kavramının doğuşu ve gelişimi ele alınmakta ve günümüz demokrasilerinde parlamentonun rolü üzerinde durulmaktadır. Bu uğraş içinde önce, makul ölçüde duyarlı bir demokraside bulunması gereken koşullar sorgulanmakta ve demokratik bir sistemde parlamentonun işlevleri, temsil, müzakere, yasa yapma, bütçeyi kabul etme, hükümetin oluşturulması ve hükümeti denetleme işlevi olarak sıralanarak, bu işlevler teker teker incelenmektedir. Daha sonra, yasama meclisi üyelerinin hukukî durumlarına geçilmekte ve bu başlık altında, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, milletvekili dokunulmazlığı kurumlarıyla, milletvekillerinin malî statüleri ele alınmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 209-e
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
2
3

Uluslararası örgütlerin örgütlenmesi konusundaki fikri temellerden, tanımı, çeşitleri ve esasları üzerinde durulacaktır. Uluslararası örgütlerin karar alma mekanizmaları, uluslararası örgütlere üyelik ve organları konuları üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak da uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolü incelenecektir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 209-f
SİYASET SOSYOLOJİSİ
2
3

Bu derste Siyaset ve toplum, siyasi güç, otorite ve iktidar kavramları, Siyasi iktidarın meşruluk temelleri, siyasi kültür ve toplumsallaşma, baskı grupları ve siyasi partiler, Siyasi bölünmüşlük ve bütünleşme, Türkiye’nin siyasi yapısı ve sorunları incelenecektir.

2. SINIF - IV. YARIYIL  

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZYD-2
YABANCI DİL - II
2
2

Bu ders  İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve   orta düzeyde İngilizceye giriş (preintermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün  dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 202
İDARİ YARGILAMA HUKUKU
2
3

Bahar döneminde görülen bu derste idarenin yaptığı "İdari işlem ve eylemleri" ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra, bu işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleyen en önemli denetim yolu olan "İdarenin Yargısal Denetimi" başlığı altında iptal ve tam yargı davalarının usule ve esasa ilişkin bütün şartları ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca, bu davalara yönelik İYUK da düzenlenen "Kanun Yolları" üzerinde durulmaktadır. Bu ders ikinci sınıfın bahar döneminde iki saat olarak okutulur.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 204
CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) - II
4
6

Ceza Hukuku II dersinde Suçlu Genel Teorisi ve Yaptırım Genel Teorisi ele alınmaktadır. Suçlu Genel Teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi incelenmekte, mükerrer suçlu, itiyadı suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Yaptırım Genel Teorisinde ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları ile cezasal mahkûmiyetin diğer sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Bu bölümde ele alınan konular arasında Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hüküm ertelenmesi, tecil vb,) de bulunmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 206
BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) - II
4
6

Bir önceki yarıyılda anlatılan konular bağlamında bu ders Borçlar Hukuku Genel Hükümler I dersinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu derste kişiler arasında bir borç ilişkisinin tarafların iradesine değil de, yasanın bağladığı bir sonuç olarak ortaya çıkan ilişkiler ele alınmakta ve tek tek açıklanmaktadır. Bu anlamda olmak üzere bir kişinin sahip olduğu mutlak bir hakkın başkasının kusurlu (bazen da kusursuz) eylemiyle ihlal edilmesi anlamına gelen haksız fiiller ile bir kişinin mal varlığında başkasının malvarlığı aleyhine ortaya çıkan sebepsiz iktisapların nedeni, koşulları ve buna bağlanan hüküm ve sonuçlar ele alınır; bu kazanımların tasfiyesinin nasıl olacağı olgusu irdelenir. Bunların yanında yasadan doğan diğer borç ilişkilerine ve borç ilişkilerinin üçüncü kişilerle olan bağlantılarına yer verilir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 208
MİLLETLERARASI HUKUK - II
2
3

Bu derste Uluslararası Hukukun kişisi olarak bireyler, yabancıların statüsü; insan haklarının uluslararası alanda korunması; suçluların iadesi; uluslararası örgütler: temel ortak özellikleri, Birleşmiş Milletler. Uluslararası Deniz Hukuku: İç sular, karasuları, takımada suları, boğazlar, açık denizler (kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge), Devletlerarası diplomasi ve konsolosluk ilişkileri, Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yolları: barışçı yolları, Uluslar arası sorumluluk hukuku, Uluslar arası hukukta kuvvet kullanımı ve silahlı çatışmalar hukuku incelenecektir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 210
TÜRK HUKUK TARİHİ
3
3

Türk Hukuk Tarihi, Orta Asya Türk Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemlerini kamu hukuku ve özel hukuk açısından inceleyen bir hukuk dalıdır. Özellikle Osmanlı devlet yapısı ve Osmanlı kamu hukuku sisteminin derinlemesine ele alındığı bu ders, Türkiye Cumhuriyetinin devlet yapısı ve kamu hukuku sisteminin iyi anlaşılması için öncelikle alınması gereken bir derstir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 212-a
KAMU MALİYESİ
3
4

Kamu Maliyesi ikinci sınıfın güz döneminde haftada üç saat okutulan seçimlik bir derstir. Kamu maliyesi özetle devlet ekonomisinin yapısını inceleyen bir derstir. Bu derste kamu gelirleri bölümünde kamu gelirlerinin tasnifi, yapısı, elde edilme yolları anlatılmakta ve kamu gelirlerinde en büyük paya sahip olan vergi kavramı çok yönlü olarak anlatılmaktadır. Bunun yanında kamu giderlerinin saptanma yöntemleri ve yapısı dersin içeriğini oluşturan bir diğer bölüm olmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak devlet bütçesi, mahalli idarelerin mali konuları ve Maliye politikalar genel çerçevede öğrencilere aktarılmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 212-b
ÇEVRE HUKUKU
3
4

Çevre Hukuku son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızla gelişen yeni hukuk dallarından biri haline gelmiştir. Çevre sorunlarının her düzeyde artan önemi, bireylerin kendi aralarındaki, bireylerle devletler ve devletler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan çevre konulu uyuşmazlıkların sayısını ve çeşidini arttırmıştır. Geleneksel hukuk dallarının çözmekte yetersiz kaldığı çevre sorunları, Çevre Hukukunun gelişmesindeki temel etken olmuştur. Çevre Hukuku dersinde, geleceğin hukukçularına Çevre Hukukunun amacı, kapsamı, kaynakları, kavramları ve temel ilkeleri hakkında bilgiler vermek amaçlanmaktadır. Bu hukuk dalının gelişmesine katkıda bulunan yerli ve yabancı yargı kararlarından örnekler vererek, dünyayı ve gelecek kuşakları tehdit eden küresel çevre sorunlarının yanı sıra, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki sorunların çözümüne hukuk yoluyla katkıda bulunmanın yöntemlerini göstermek de dersin amaçları arasındadır. Ulusal ve uluslararası çevre hukukunun kuram ve kurallarıyla insan haklarından biri olarak çevre hakkının tanıtılması dersin temel konuları arasında yer almaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 212-c
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
3
4

Bu dersin amacı, uluslararası hukuk bağlamında insan hakları kavramını, konuya ilişkin temel bilgileri ve güncel tartışma konularını, uluslararası hukukun, insan haklarının korunması sürecindeki işlevi ve etkinliğini, insan haklarının evrensel ve bölgesel düzeyde korunmasında uluslararası hukukun rolünü, değerlendirerek incelemektir. Bu çerçevede, yurttaş hakları bildirgeleri ve insan hakları kavramı, uluslararası hukuk düzeninin güçlendirici etkisi, insan hakları hukukunun kaynakları ve temel haklar kavramı, uluslararası insan hakları hukukunun iç hukuk düzeninde uygulanması, uluslararası insan hakları düzenlemelerinin Türk hukukundaki yeri ve etkinliği, uluslararası koruma mekanizmaları (Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı, andlaşmalara dayanan denetim mekanizmaları, devletlerarası ve bireysel şikâyet usulleri), bölgesel koruma mekanizmaları (Avrupa Konseyi bünyesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye uygulaması) konularına değinilmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 212-d
KİTLE İLETİŞİM HUKUKU
2
3

Basında yoluyla düşünce açıklama özgürlüğü; basının sorumluluğu, düzeltme ve cevap hakkı; basın yoluyla işlenen suçlar; Radyo Televizyon Üst Kurulu ve kararları; uluslararası anlaşmalar; basın hakkındaki tavsiye ve öneriler bu dersin konularını oluşturmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 212-e
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİSİ
2
3

Bilimin doğuşu ve gelişimi, bilimsel teorilerin ortaya çıkışı ve değişimi, bilimsel metotların sorgulanması, batı ve İslam bilim tarihi karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 212-f
TÜRKİYE EKONOMİSİ
2
3

Türkiye Ekonomisi ikinci sınıfın bahar döneminde haftada iki saat okutulan seçmeli bir derstir. Derste Türkiye Ekonomisi tarihsel süreç içerisinde ele alınmaktadır. Derste Planlı dönemin tarihsel gelişme kesimine aktarılması yoluna gidilmiş, büyüme, para, dış ekonomik ilişkiler, sermaye kaynaklarının kullanımı, tarım sanayi ve hizmet sektörünün Türkiye ekonomisinin tarihsel sürecindeki gelişimi ele alınmaktadır. Son olarak da dünya kapitalist ve sosyalist sistemi içerisindeki Türkiye’nin konumu ve uzun dönemde gelişme konuları işlenmektedir.

3. SINIF - V. YARIYIL 

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 301
CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) - I
3
4

Üçüncü sınıfın güz döneminde okutulan Ceza Hukuku Özel Hükümler, TCK’nın ikinci ve üçüncü kitaplarında yer alan cürüm ve kabahat niteliğindeki suçları bilimsel bir tasnife tabi tutarak incelemektedir. Gerçekten bu hukuk dalı, hukuk düzeni tarafından ceza tehdidi ile yasaklanan fiillerin bir tablosunu ortaya koymaktadır. İkinci sınıfta öğretilen ceza hukuku genel bilgisi üzerine, ceza hukukunun koruduğu hukuki varlık ve menfaatlerin niteliği ve TCK’nın sistematiği dikkate alınarak suçları, suç kategorileri, unsurları, suça tesir eden sebepler, hukuka uygunluk nedenleri, iştirak ve teşebbüs bakımından ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda kişilere karşı suçlar (örn. Adam öldürme, müessir fiil, hakaret, sövme vb) mala karşı suçlar (örn. Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yağma suçları vb), hürriyet aleyhine suçlar, uygulamadaki yaklaşım ve çözümlere de işaret edilerek incelenmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 303
HUKUK FELSEFESİ
2
3

Hukuk Sosyolojisi, hukuku sosyal olgu, dolayısıyla toplumsal yaşamın hem ürünü hem de düzenleyicisi olarak ele alan, doğuş, gelişim ve değişimini etkileyen toplumsal etkenleri karşılıklı ilişki ve etkileşimini sosyolojik yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır. Bu çerçeveden hareketle, bu derste öğrencilere önce Hukuk Sosyolojisinin bilimler arasındaki yeri açıklandıktan sonra, pozitif bir bilim dalı olarak Hukuk Sosyolojisinin ne olduğu anlatılmakta ve Hukuk Sosyolojisinin tanımı verilerek, konusu ve bunların ışığında Hukukun gerçek kaynakları incelenmektedir. Ayrıca Hukuk Sosyolojisinin hukuk tarihindeki kökenleri - Aristo, İbni Haldun, Montesquieu’nun görüşleri doğrultusunda - öğrencilere açıklanmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 305
EŞYA HUKUKU - I
3
5

Üçüncü sınıfın güz döneminde haftada üç saat olarak okutulan Eşya Hukuku I dersinin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin esas olarak Medeni Kanunumuzun Dördüncü Kitabında yer alan ve kişilerin eşyalar üzerindeki hâkimiyet ilişkilerini düzenleyen Eşya Hukukunun, kavram ve ilkeleri hakkında öğretideki görüşler ve yargısal içtihatlardan da yararlanılarak bilgilendirilmesidir. Eşya Hukuku dersinde öncelikle Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan ve kişilere eşyalar üzerinde hâkimiyet hakkı sağlayan “ayni hak” kavramı ve ilkeleri anlatıldıktan sonra, kişilerin eşya üzerindeki hâkimiyetinin fiili bir hâkimiyet olarak ortaya çıktığı “zilyetlik” kavramı ele alınacaktır. Bu konuları takiben, taşınmazların toplum için taşıdığı büyük önem dolayısıyla, taşınmazlar üzerindeki ayni haklara aleniyet kazandırmak amacında olan “Tapu Sicili” müessesesi anlatılacaktır. Sonrasında ise Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan ayni haklardan “Mülkiyet Hakkı” ayrıntılı olarak incelenecektir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 307
BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) - I
2
3

Fakültemizin 2. sınıfında okutulan Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersinde anlatılanların üzerine ve belirtilen temel kavramlarla bağlı olmak üzere en önemli borç kaynağı niteliğindeki sözleşmeler ve sözleşme oluşturmamakla birlikte özellik arz eden borç ilişkileri ele alınır. 3. sınıfın bu dersinin en önemli kaynağı yine Borçlar Kanunu’dur, ancak bu hususta getirilen özel düzenlemeler de ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Bu derste kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları gereksinimlerini gidermek üzere başvurdukları hukuki işlemlerin tek tek açıklanması amaçlanır. Bu bağlamda irade serbestîsi çerçevesinde kişiler gereksinimlerini gidermek amacıyla istedikleri türde sözleşme yapma olanağına sahiptirler. Bu sözleşmeler hukuksal ve ahlaksal sınırlar içinde geçerlidirler ve tarafları bağlayıcı sonuç doğururlar. Yasa bu ilişkilerden en çok karşılaşılanları özel olarak düzenlemiş ve bunların hukuksal çerçevelerini belirtmiştir. İki yarıyıl okutulan bu dersin ilk bölümünde sözleşmeler hukukuna özgü genel ilkeler ve yasada düzenlenmemiş ve düzenlenmiş sözleşmeler anlatılır. Bu anlamda satış, trampa bağışlama gibi mülkiyet devir amacı güden sözleşmelerle, kira, ariyet, karz gibi kullandırma ve yararlandırma amacı güden sözleşmeler ele alınır, bunlara ilişkin nitelikler, sözleşmelerin hüküm ve sonuçları irdelenir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 309
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
3
4

Özel hukukun Medeni Hukuk yanında en önemli alt bölümünü teşkil eden ticaret hukuku, üretim, değişim ve bölüşüme yönelik faaliyetleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, deniz ticareti ve sigorta hukukundan oluşan ticaret hukuku fakültemizde üçüncü sınıftan itibaren dört yarıyılda okutulmaktadır. Tarihi gelişim içinde tacirler arasında uygulanan bir sınıf hukuku olarak ortaya çıkan ticaret hukuku, XX yy.dan itibaren ticari faaliyetlerin büyük işletmeler eliyle yürütülmesi ve bunun sonucunda işletmelerin tacirleri geri planda bırakması karşısında adeta "ticari işletmeler hukuku" niteliği kazanmıştır. Buna bağlı olarak ticaret hukukunun önemli kavram ve kurumları da "ticari işletme" ile bağlantı kurularak düzenlenmiştir. Fakültemizde üçüncü sınıfın güz döneminde okutulan Ticari İşletme Hukuku dersi, bir anlamda, ticaret hukukuna giriş niteliğinde olup, ticari işletme kavramının yanı sıra, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap gibi temel konuları kapsamaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 311
MEDENİ USUL HUKUKU - I
3
4

Bu derste öncelikle Usul Hukuku tanımlanmakta ve Usul Hukukunun kaynakları konusunda yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde temel bilgiler verilmektedir. İkinci olarak, Türkiye’de yargı sistemi, mahkemelerin yapısı, görev ve yetkileri anlatılmaktadır. Daha sonra davanın açılışından karar verilmesine kadar devam eden safhalar (layihalar teatisi, karşı dava, deliller, şahitlik, yemin, bilirkişilik, keşif kavramları) etraflı bir şekilde ele alınarak incelenmekte, mahkeme tarafından verilen "karar"ın hukuki niteliği ve etkileri açıklanmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 313-a
VERGİ HUKUKU
3
4

Vergi hukuku üçüncü sınıfın güz döneminde haftada üç saat seçimlik ders olarak anlatılmaktadır. Vergi hukuku bağımsız ve kendine özgü nitelikleriyle uygulamada büyük bir önem kazanmış hukuk dalıdır. Bu derste vergi hukukunun kaynakları, vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri ortaya konularak, ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun yanında vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku kapsamında Gelir Vergisi, Gider Vergisi, Kurumlar Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde öğrencilere aktarılmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 313-b
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU
3
4

Bu derste fikri hak kavramı, fikri hakların konusu olarak eser ve eser sahipleri, fikri hak türleri, fikri haklarda korumanın doğuşu, süresi ve kapsamı, komşu haklar ve eser dışındaki koruma konuları, fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların sınırlandırılması, fikri hakların devir ve intikali, fikri hakların dava yoluyla korunması konuları ele alınıp incelenmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 313-c
YEREL YÖNETİMLER HUKUKU
3
4

Yerel Yönetimler Hukuku dersinde öncelikle Merkezden Yönetim ilkesi ile Yerinden Yönetim ilkesi hakkında bilgi verilecektir. Zira ileride anlatılacak konular olan yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin ilişki içerisinde olduğu merkezi idarenin esasları bu iki ana ilkeye dayanmaktadır. Daha sonra kamu tüzel kişiliği ile hiyerarşi ve idari vesayet konuları anlatılacaktır. Bu konular bitirildikten sonra merkezi idare teşkilatı hakkında bilgi verilecektir. Yerel yönetimler, il özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluşmaktadır. Önce il özel İdareleri, daha sonra belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve en son da köyler ayrıntılarıyla anlatılacaktır. Özellikle bu konuda yerel yönetimler ile ilgili mevzuat büyük önem taşımaktadır. Mahalle idaresi ve Mahalli İdare Birlikleri konuları üzerinde de durulacaktır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 313-d
BİLİŞİM SUÇLARI
2
3

Bilgisayar teknolojisinde son yıllarda yaşanan olağanüstü gelişmeler, toplum hayatını gerek olumlu gerek olumsuz yönde derinden etkilemiştir. Günümüzde, bilişim sistemleri sayesinde kişilerin ve toplumun hayatı son derece kolaylaşmıştır. Ancak, bilişim sistemleri yeni suçların işlenmesi bakımından da önemli bir ortam meydana getirmiştir. İşte, bu derste, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar ve bu sistem kullanılarak işlenen ve esas itibarıyla TCK’da düzenlenen suçlar incelenecektir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 313-e
DENİZ KAMU HUKUKU
2
3

Bu derste, Genel sorunlar ve deniz hukukunun gelişimi, adaların durumu, ada kavramı, iç sular, iç sular rejimi ve karasuları kavramları, karasuları rejimi, boğazlar genel rejimi, uluslar arası deniz alanları, açık deniz ve uluslar arası deniz yatağı incelenecektir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 313-f
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
2
3

Bu derste önce, Avrupa Birliğinin tarihi gelişimi açıklandıktan sonra, Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları ve Birliğin Kurumları incelenmektedir. Daha sonra Avrupa Birliğinde Yasal Mekanizma başlığı altında üye ülkelere ve Birlik organlarına karşı açılan davalar üzerinde durulmaktadır. Avrupa Birliği Hukukunun temel prensipleri, dersin bir diğer bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde doğrudan uygulama ve doğrudan etki, Birlik Hukukunun üstünlüğü gibi temel kavramlara açıklık getirilmektedir. Ayrıca Birliğin dört temel özelliğini oluşturan malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı konusu incelenmektedir. Derste, anlatılan kavram ve kurumları aydınlatıcı örnek dava ve içtihatlara da mümkün olduğunca yer verilmekte ve böylece öğrencinin konuların uygulamadaki durumunu kavraması da sağlanmaktadır. Bu ders, maddi ve şekli Avrupa Birliği Hukuku konularını bir arada saptamaktadır.

3. SINIF - VI. YARIYIL

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 302
CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) - II
3
4

Güz dönemindeki programda hedeflenen hususlara bağlı kalınarak bahar döneminde ise, TCK’nın ikinci kitabında yer alan suçlardan bazıları, bilimsel bir tasnife göre anlatılmaktadır. Bu bağlamda devlet idaresi aleyhine suçlar (örn. zimmet, irtikâp, rüşvet, alım, satım ve yapıma fesat karıştırma, görevi savsamak ve kötüye kullanma suçları gibi), ammenin itimadı aleyhinde suçlar (örn. resmi evrakta ve özel evrakta sahtekârlık suçları gibi) umumi adap ve aile nizamı aleyhine suçlar (örn. kızlık bozma, ırza tasaddi, küçüklerle cinsel ilişki, evlenme vaadiyle kızlık bozmak, sarkıntılık, kaçırmak alıkoymak suçları gibi) ve devletin şahsiyetine karşı suçlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 304
HUKUK SOSYOLOJİSİ
2
3

Hukuk Felsefesi, hukuku bütünsel açıdan inceleyen bir araştırma disiplinidir. Bu derste, hukukun kaynağı, hukuk kavramı, adalete uygun hukukun niteliklerinin neler olması gerektiği sorunları üzerinde durulmaktadır. Önce hukuk alanındaki incelemelerin niteliği ve Hukuk Felsefesinin temel sorunları açıklandıktan sonra, tarih boyunca var olan çeşitli akımlar ve görüşler incelenmektedir ki bunların başlıcalar şunlardır: Tabii Hukuk Akımı, Tarihçi Hukuk Akımı, Felsefi İdealizm, Faydacı Ahlak ve Hukuk Teorisi, Hukuki Pozitivizm, Hukuki Realizm, Tabii Hukuk Rönesansı, Fenomenolojik Hukuk Anlayışı, Varoluşçu Hukuk Teorisi.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 306
EŞYA HUKUKU - II
3
5

Üçüncü sınıfın bahar döneminde haftada üç saat olarak okutulan eşya hukuku II dersinin konusunu, taşınmaz mülkiyetinin hukuki işlem ve kanundan doğan kısıtlamaları, taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi olan kat mülkiyeti ile sınırla ayni haklar oluşturur. Bu bağlamda sınırlı ayni hakların türleri olan irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları (taşımaz rehni: ipotek, ipotekli borç senedi, irat senedi, taşınır rehni) dersin muhtevasına dâhildir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 308
BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) - II
2
3

Üçüncü sınıfın ikinci yarıyılında okutulan ve birinci yarıyılda okutulan Borçlar Hukuku (Özel Hükümler I) dersinin devamı niteliğindeki bu derste de yine değişik sözleşme türlerinin açıklanmasına yer verilir. Bu bağlamda bir işin görülmesi amacını taşıyan sözleşmelerden iş (hizmet), eser (istisna), yayın, vekâlet sözleşmeleri ile bir sözleşme niteliğinde olmamakla birlikte taraflar arasında bir borç ilişkisi doğuran vekâletsiz iş görme ile havale ilişkisi incelenir. Bunlardan başka saklama amacı güden sözleşmelerden vedia sözleşmesi, güvence sağlama amacı güden sözleşmelerden kefalet ve rehin sözleşmeleri ile sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmelerden ölünceye kadar bakma ve yaşam boyu gelir sözleşmeleri ele alınarak bunların hukuksal nitelikleri ile hüküm ve sonuçları açıklanır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 310
ORTAKLIKLAR HUKUKU
3
4

Üçüncü sınıfın bahar döneminde okutulan Ortaklıklar Hukuku dersinin konusunu Şirketler oluşturmaktadır. Ortaklıklar hukuku derslerinde önce şirketlerin tarihi gelişimi özetlenmekte, günümüz Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler belirtilerek, bu hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı verilip bu tanıma göre şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları tespit edilmektedir. Daha sonra, şirket türleri çeşitli açılardan sınıflandırılıp, temel şirket tipi olan "adi şirket" üzerinde durulmaktadır. Ortaklıklar Hukuku dersinin ağırlıklı kısmını ticaret şirketleri oluşturduğundan, bu derste, ticaret şirketlerini düzenleyen genel hükümler incelendikten sonra, sırasıyla kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca kooperatifler hakkında da ana hatlarıyla bilgi verilmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 312
MEDENİ USUL HUKUKU - II
3
4

Bu derste özellikle yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde kanun yolları (istinaf, temyiz ve yargılamanın iadesi) ele alınmakta, Bölge Adliye Mahkemelerinin ve Yargıtay’ın yapısı ve işlevleri incelenmekte; ayrıca, adli yardım, yargılama harç ve giderleri, adli tatil, özel yargılama usulleri, özel mahkemeler gibi konular hakkında öğrencilere gerekli bilgiler verilmektedir. Nihayet, bu ders çerçevesinde incelenen son bir konu da uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yolları ve tahkim olmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 314-a
SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
3
4

Sınai mülkiyet hukuku dersinin amacı, bu hukuk dalının ilke ve esaslarını,  sınai hakları ve bunlara ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.Dersin içeriği; markalar hukuku (marka hakkının kazanılması, marka hakkının kapsamı, marka kullanılması zorunluluğu, markanın ve marka başvurusunun hukuki işlemlere konu olması, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi, marka hakkının ihlali ve koruma mekanizmaları), patent hukuku (buluş kavramı ve patent verilebilirlik koşulları, buluş sahibi ve hakkı, patent başvurusu, patent verilmesi, patent hakkından doğan haklar ve bunların sınırları, patentin ve başvurunun hukuki işlemlere konu olması, patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının sona ermesi, patent hakkının ihlali ve korunma mekanizmaları), faydalı model ve endüstriyel tasarımlar hukuku ile coğrafi işaretler gibi sınaî haklara ilişkin diğer konulardan oluşmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 314-b
KRİMİNOLOJİ
3
4

Bu derste Kriminolojinin kapsamı, tarihsel gelişimi, diğer bilim dalları ile ilişkisi ve Kriminolojide kullanılan yöntemler hakkında bilgi verildikten sonra bireyi suç işlemeye iten bireysel (biyolojik, psikolojik ve psikopatolojik) ve çevresel (aile, okul ve iş çevresi, boş zamanları değerlendirme alışkanlıkları v.b.) nedenler ele alınmaktadır. Daha sonra suç olgusunu açıklamayı amaçlayan psikolojik, sosyal psikolojik, sosyolojik ve psikiyatrik kuramlar hakkında bilgi verilmektedir. Suçluların, çeşitli ölçütler kullanılarak sınıflanması ve bunlara uygun sağaltım yöntemleri hakkında bilgi verilmesi de bu dersin kapsamı içine girmektedir. Kriminoloji, üçüncü sınıfın bahar döneminde haftada üç saat olmak üzere okutulan seçimlik bir derstir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 314-c
TÜKETİCİ HUKUKU
3
4

Bu dersin amacı, öğrencileri, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat hakkında bilgilendirmektir. Bu derste, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamında tüketici, satıcı - sağlayıcı ve imalatçı - üreticinin kimler olabileceği açıklandıktan sonra, öğrenciler bu kanun kapsamında tüketicinin haklarının neler olduğu, istenmeyen bir durumla karşılaşan tüketicilerin başvurabileceği merciler konusunda bilgilendirilmektedir. Dersin içeriği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, kapsamı, Kanunda yer alan tanımlar; tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması: ayıplı mal, sözleşmedeki haksız şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi; tüketici kuruluşları: Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti; yargılama ve cezaya ilişki hükümlerden oluşur.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 314-d
REKABET HUKUKU
2
3

Rekabet hukuku, üçüncü  sınıf bahar döneminde haftada iki saat okutulan seçimlik dersler arasında yer almaktadır. Ekonomik hayatın düzenlenmesinde rekabeti ihlal eden davranışların yasaklanması ve serbest rekabetin korunması son derece önemlidir. Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tedbirlerin alınması ticari hayatın gelişmesiyle birlikte başlamıştır. Büyük işletmelerin piyasadaki hakim durumlarını kötüye kullanmalarını önlemek amacı ile ilk kez ABD’de 1890 tarihinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan yeni dönem ise, rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu yetkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmaların hukuka aykırı sayılması ve yasaklanması aşamasıdır. İşte "Rekabet hukuku derslerinin konusunu, rekabet hukukunda çok yeni bir bakış açısını ifade eden, rekabet mekanizmasının işlemesine engel olan rekabeti sınırlayan veya ortadan kaldıran böylece piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan büyük işletmelerin ve kartellerin zararlı faaliyetlerinin önlenmesi amacına yönelik mevcut düzenlemeler ile bu konudaki görüş ve tartışmalar oluşturmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 314-e
SAĞLIK HUKUKU
2
3

Sağlık hukuku, 2000’li yılların başında gelişmeye başlamış yeni sayılabilecek materyallere sahip bir alandır. Ülkemizde öteden beri sağlık mensuplarına gördükleri işten dolayı büyük saygı duyulmaktadır. Ancak, her alanda olduğu gibi bu alanda da hukuka aykırılıklar gerçekleşebilmektedir. Buradan hareketle Sağlık Hukuku dersleri, ülkemizde yürütülen sağlık hizmetlerinin hukuka uygunluğunu ve sözü edilen sağlık hizmetlerini gerçekleştiren sağlık mensuplarının üçüncü şahıs konumunda olan hastalara veya hasta yakınlarına verdiği zararların tazminini amaçlamaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 314-f 
TÜRK SİYASAL YAŞAMI
2
3

Derste III. Selim ve II. Mahmut’la birlikte başlayan Osmanlı-Türkiye modernleşme/kapitalistleşme süreci ve bunun siyasi ve toplumsal sonuçları 2000’li yıllara kadar incelenecektir.

  

4. SINIF – VII. YARIYILI 

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  401
CEZA USUL HUKUKU - I
3
4

Son sınıfta güz döneminde okutulan Ceza Usul Hukuku, devlet organlarının ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene ne tür bir ceza verileceğini belirlemeye yönelik faaliyetlerinin türünü, biçimini ve zamanını düzenleyen normları incelemektedir. Bu çerçevede CMUK’un hükümleri esas alınarak, ceza usul hukukunun kaynakları, bu hukuk dalına ait normların zaman, yer ve kişi yönünden uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, ceza muhakemesi şartları, madde ve yer yönünden yetki kuralları ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ceza muhakemesi işlemleri ve deliller de ayrıntılı olarak irdelenmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 403  
GENEL KAMU HUKUKU - I
2
3

Bu dersin kapsamında, Devletin ortaya çıkışı ve gelişmesi incelenmekte, bu alandaki çeşitli ülkelerden düşünürlerin görüşleri ele alınmaktadır. Genel Kamu Hukuku dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadır. Böylelikle, toplumu, düzeni ve onun bağlı olduğu Devlet modelini biçimleyen iktidarın yapısı, işleyişi ve toplumla olan bağlantısının tarihsel gelişimini anlatmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  405
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK - I
2
3

Türkiye’nin milletlerarası hayata açılmasına paralel olarak giderek artan yabancı unsurlu ilişkiler, bu hukuk dalının önemini çok arttırmıştır. Bugün Milletlerarası Özel Hukuk, özellikle yabancı dil bilgisi olan hukukçulara çok güzel maddi imkânlar sağlayan bir dal haline gelmiştir. Öğrencilerimiz de, sık sık "milletlerarası alanda çalışmak istediklerini" ifade etmek suretiyle, aslında farkında olmadan bu dalın kazandığı önemi vurgulamaktadırlar. Milletlerarası Özel Hukuk I dersinde öncelikle bu hukuk dalına "genel giriş" yapılmakta ve daha sonra da sırasıyla "Vatandaşlık Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Vatandaşlık Hukukunun konusu, Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu olarak özetlenebilir. Yabancılar Hukuku dersinde ise, tek bir cümleyle Türkiye’de bulunan yabancıların hukuki statüsü üzerinde durulmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 407 
İŞ HUKUKU - I
2
3

Bireysel ve Kolektif iş ilişkileri; İş hukukunun kaynakları; işçi-işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, sözleşmenin akdi ve içeriği; ücretler, çalışma saatleri; fazla çalışma; ücretli izin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar; işverenin sorumluluğu konularını ele alıp inceleyen İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku I, son sınıf dersi olup, haftada iki saat olarak okutulur.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 409 
İCRA HUKUKU
3
4

İcra hukuku dersinde öncelikle icra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, icra dairesi görevlilerinin sorumluluğu, şikâyet, icra harç ve giderleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.İkinci olarak bu derste, ilamsız icra başlığı altında, genel haciz yoluyla takip ve takibin aşamaları (takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, haciz, satış ve paraların ödenmesi), kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların ilamsız tahliyesi konuları ele alınmaktadır. Üçüncü olarak ise bu derste tüm yönleriyle ilamlı icra konusu ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ele alınmaktadır. Son olarak ise Türk hukukunda oldukça yaygın bir uygulaması bulunan ihtiyati haciz konusu incelenmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 411 
DENİZ TİCARET HUKUKU
2
3

Dördüncü sınıf güz döneminde okutulan Deniz Ticareti Hukuku dersinin konusunu, 6102 sayılı TTK.’nın 5. kitabı oluşturmaktadır. Bunun dışında ders konularıyla ilgili uluslararası konvansiyonlardan da faydalanılmaktadır. Bu derste, gemi (tanımı ve türleri, geminin ayırıcı unsurları, gemi sicilleri, gemi üzerinde mülkiyet ve diğer ayni haklar ve borda evrakı), donatan ve donatma iştiraki, gemi adamları, deniz ticareti sözleşmeleri, denizde taşıma senetleri, taşıyanın sorumluluğu, taşıyanın hakları, navlun sözleşmesinin sona ermesi, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi ve deniz kazaları konularında öğrencilere bilgi verilmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  413
MİRAS HUKUKU - I
2
3

Miras hukuku ölen kişinin mirasının mirasçılara geçişini ve paylaştırılmasını düzenler. Bunun için öncelikle mirasçıların kimler olduğunun belirlenmesi gerekir. Medeni Kanun iki türlü mirasçı öngörür. Yasal mirasçı ve atanmış mirasçı. Yasal mirasçılar kural olarak miras bırakanın çocukları, ana babası, kardeşleri gibi kan hısımlarıdır. İstisnai olarak eş, evlatlık ve Devlet de mirasçı sayılmıştır. Atanmış mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflarla (vasiyetname veya miras sözleşmesiyle) tayin olunur. Ölüme bağlı tasarrufların çeşitli nedenlerle sakat olması halinde iptal davası açılır. Bir de Medeni Kanun mirasçıları saklı paylı (mahfuz hisseli) ve saklı paylı olmayan mirasçılar ayrımına tabi tutar. Saklı paylı mirasçının miras payı diğer mirasçılar lehine yapılan sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla tecavüz edilirse tenkis davası açmak gerekir. Bu ve bu gibi konular Miras Hukuku I dersinin konusunu oluşturur. Miras Hukuku dördüncü sınıfta güz döneminde haftada iki saat olarak okutulmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  415-a
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
3
4

Sosyal güvenlik hukuku dersinde, Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Güvenliğin Çağdaş Eğilimleri ve Boyutları, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primli Rejim (İşçilerin Sosyal Güvenliği),  Sosyal Sigorta Türleri, Memurların Sosyal Güvenliği, Bağımsız çalışanların Sosyal Güvenliği, Sigortalı Hizmetlerinin  Birleşmesi, Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primsiz Rejim konuları işlenmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  415-b
AVUKATLIK HUKUKU
3
4

Avukatlık mesleğinin avukata yüklediği yükümlülükler avukatlık hukuku dersi kapsamında öğrencilere verilen bilgilerdendir. Özellikle avukatın sadakat yükümlülüğü, edimini özenle ifa yükümlülüğü, aydınlatma yükümlülüğü, gerçeğin bulunmasına katkı sağlama yükümlülüğü ile mesleği yürütmeye ilişkin yükümlülükler anlatılarak öğrencilere avukatlık mesleğine ilişkin temel bilgiler verilmektedir.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 415-c 
İNFAZ HUKUKU
2
3

Cezaevi idaresine ve infaza ilişkin şekil ve usullerin öğretilmesi ve mevzuat hakkında incelemeler yapılması dersin amacıdır. İnfaz Hukukunun Temel Kavramları, İnfaz Hukukuna İlişkin İlkeler, İnfaz Hukukunun Hukuk Düzeni ve Uluslararası Hukuktaki Yeri Ceza İlamlarının İnfazı ve İnfaz Sistemleri.  Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazı, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve İnfazın Hükümlüye Etkisi. Hükümlünün Hakları ve Yükümlülükleri, İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik, Hükümlülerin Nakli, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası.  İnfaz Kurumları, İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli. Cezanın İnfazına Ara Verilmesi ve İnfazı Engelleyen Nedenler. Özel İnfaz Şekilleri.  Tutukluluğun İnfazı, Tutukluluğun İnfazı, İnfaz Muhakemesi ve İnfazın Denetlenmesi

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  415-d
SERMAYE PİYASASI HUKUKU
2
3

Bu dersi alan öğrencilerin, sermaye piyasası hukukunun temel kavramlarını ve felsefesini kavramaları, uygulamacı ya da akademisyen olarak belirleyecekleri meslek yaşamlarında sermaye piyasası hukuku ile ilgili sorunların çözümünde temel metodolojiye sahip olmaları; kurumların açtığı uzmanlık sınavlarında ve hâkim/savcı eğitimlerinde, gerekli temel bilgi alt yapısına ulaşmaları hedeflenmektedir. Sermaye Piyasası Hukuku dersi kapsamında, öncelikle sermaye piyasasının temel kavramları, sermaye piyasası hukukunun sorunlara yaklaşım ve çözüm tarzı, başta ticaret hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarıyla ilişkileri açıklığa kavuşturulmaktadır. Ayrıca düzenleyici otorite olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yapısı, görevleri, fonksiyonları açıklanmakta ve günümüz idare hukukunda yerini bulan bağımsız idari otorite kavramı ve SPK kavramları hakkında karşılaştırmalı bilgi verilmektedir. Borsalar, sermaye piyasalarının temel taşlarıdır. Bu nedenle sermaye piyasasının kurumsal yapısı içinde önemli yere sahip borsaların yapıları, görev ve çalışma esasları açıklanmaktadır. Ayrıca sermaye piyasası hukukunun temelini oluşturan halka açık anonim ortaklıklar, halka açılmanın getirdiği kolaylıklar ve yükümlülükler, özel sermaye artırımı, kar dağıtım yöntemleri, birikimli oy kullanma, pay senetlerinin satın alınması için zorunlu çağrı, ortaklıklar hukukunun çağdaş yönetim ilkelerinin oluşturduğu kurumsal yönetim konularında bilgi verilmekte ve sermaye piyasasına özgü satış yöntemi olan halka arz anlatılmaktadır. Halka açık anonim ortaklıklar bir bütün halinde ele alındıktan sonra, sermaye piyasasında işlem görebilen araçlar ve bunlara yatırımı sağlayan kurumlar, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesi, takas ve saklanması sermaye piyasası hukuku dersinin ana planını oluşturmaktadır. Nihayet sermaye piyasası suçlarının konu alındığı cezai sorumluluk bölümüyle program tamamlanmaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  415-e
HUKUKİ YAZIŞMA
2
3

Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, replik (cevaba cevap dilekçesi), düplik (ikinci cevap dilekçesi) kavramları, mahkeme kararlarının içermesi gereken unsurlar, mahkeme kararlarının gerekçeleri, temyiz dilekçesinin içeriği yer almaktadır.

KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 415-f 
ULUSLARARASI TİCARET
2
3

Uluslararası ticaret hukuku dersinin amacı, bu hukuk dalının ilke ve esaslarını ve bu alana ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. Bu derste uluslararası ticaretten kaynaklanan hukuki sorunlar öncelikle Türk hukukunun bakış açısından ele alınmaktadır. Derste ağırlıklı olarak uluslararası ticaret kavramı, uluslararası ticaret mevzuatı, uluslararası ticarette başvurulan teslim şekilleri (Incoterms 2000), başta akreditif olmak üzere ödeme yöntemleri, finansman teknikleri, uluslararası ticarette kullanılan belgeler ve sözleşme örnekleri incelenmektedir.

 
4. SINIF – VIII. YARIYIL
 
KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  402
CEZA USUL HUKUKU - II
3
4

 Ceza Usul Hukuku II, ceza muhakemesine ait koruma önlemlerini (örn. Tutuklama arama yakalama el koyma teminatla salıverme) uygulamayı da göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Bu derste ceza yargılamasının safhaları olan hazırlık soruşturması, duruşma ve son soruşturma safhası incelendikten sonra olağan kanun yolları olan itiraz ve temyiz ve olağanüstü kanun yollarını oluşturan karar düzeltme, muhakemenin yenilenmesi, Yargıtay Başsavcısının itirazı ve yazılı emir konuları üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Son olarak da şahsi dava konusu ele alınmaktadır. Ceza Usul Hukuku II, IV üncü sınıfta bahar döneminde okutulmaktadır.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  404
GENEL KAMU HUKUKU - II
2
3

 Bu dersin kapsamında, Devletin ortaya çıkışı ve gelişmesi incelenmekte, bu alandaki çeşitli ülkelerden düşünürlerin görüşleri ele alınmaktadır. Genel Kamu Hukuku dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadır. Böylelikle, toplumu, düzeni ve onun bağlı olduğu Devlet modelini biçimleyen iktidarın yapısı, işleyişi ve toplumla olan bağlantısının tarihsel gelişimini anlatmaktadır.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  406
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK - II
2
3

Milletlerarası Özel Hukuk II dersinde iki temel alt disiplin üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi Kanunlar İhtilâfı Hukuku, ikincisi ise Milletlerarası Usul Hukuku’dur. Milletlerarası Özel Hukukun en önemli alanını oluşturan Kanunlar İhtilâfı Hukuku, içinde yabancılık unsuru bulunan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre çözümleneceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu dal dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan ve şahsi hallere, borçlar hukukuna, eşya hukukuna, miras hukukuna ve ticaret hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı ele alınır. Milletlerarası Usul Hukukunda ele alınan temel konular ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisinin belirlenmesi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi sorunları olmaktadır. Bu ders dördüncü sınıfın bahar döneminde iki saat olarak okutulmaktadır.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  408
İŞ HUKUKU - II
2
3

İş Hukuku II, toplu pazarlık; toplu sözleşme; zorunlu hakemlik; sendikalar ve konfederasyonlar; grev ve lokavt; sosyal güvenlik; iş kazaları; hastalık ve ölüm hali; sakatlık sigortası; ölüm sigortası; emeklilik; ödemeler, konularını içermektedir. Dördüncü sınıfta bahar döneminde okutulmaktadır.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  410
İFLAS HUKUKU
2
3

İflas hukuku dersinde öncelikle iflas sebebi, iflasa tabi olan kişiler ile iflas yolları ve bu çerçevede genel iflas yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip, doğrudan iflas ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi gibi konular ana hatlarıyla ele alınmaktadır. İflas hukuku dersinde ikinci olarak, iflasın gerek alacaklı gerekse borçlu bakımından hukuki sonuçları; iflasın tasfiyesi başlığı altında iflas masasının teşkili, masanın idaresi, satış ve paylaştırma aşamaları üzerinde durulmaktadır. Bu derste üçüncü olarak iflasın kapanması ve kaldırılması, tasarrufun iptali davaları gibi konular incelenmektedir. Son olarak ise, iflas hukuku bakımından son yıllarda güncelliğini koruyan, konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması konuları üzerinde durulmaktadır.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  412
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
3
4

Dördüncü sınıfın bahar döneminde okutulan bu dersin konusunu, Türk Ticaret Kanununun üçüncü Kitabında düzenlenen Kıymetli Evrak Hukuku oluşturmaktadır. Bu derste, ilk olarak kıymetli evrakın genel hükümleri incelenerek, kıymetli evrak kavramı ve özellikleri, çeşitli açılardan tasnifi üzerinde durulmaktadır. Kıymetli evrakın zıyaı ve iptali, tür değiştirmesi gibi konulara da genel hükümler arasında yer verilmektedir. Kıymetli evrak hukuku, ticari hayatın gereği olan ödeme ve tedavül kolaylığı ve güvenlik ihtiyacından doğmuş olup, bu derste, bir meblağ üzerindeki hakları temsil eden kambiyo senetleri (ticari senetler) ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu bağlamda kambiyo senetlerinin ortak özellikleri, poliçe, bono ve çekin nitelikleri, iktisadi fonksiyonları, şekil şartları, devir şekilleri, ödeme ve müracaat hakkının kullanılması koşulları tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ayrıca 5941 sayılı Çek Kanunu hükümleri de uygulama dikkate alınmak suretiyle incelenmektedir.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 414 
MİRAS HUKUKU - II
2
3

 Miras Hukuku II, mirasın mirasçılara intikaline, mirasın geçmesine ayrılmıştır. Miras murisin ölümüyle açılır ve geride bıraktığı belli kişiler mirasçı olur. Ancak, örneğin murisini öldüren mirasçı kanunen mirastan mahrum olur; ayrıca miras bırakan da bir mirasçıyı bazı sebeplerle mirastan ıskat edebilir. Mirasa ehil olma, hayatta olma ve mirasçı gaipse hakkında gaiplik kararı alması, terekeyi mühürleme, terekenin resmen idaresi Miras Hukuku II dersinin konuları arasındadır. Miras Hukuku II, dördüncü sınıfın bahar döneminde haftada iki saat olarak okutulmaktadır.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 416-a 
SİGORTA HUKUKU
3
4

Dördüncü sınıf bahar döneminde seçimlik ders olarak okutulan, bu dersin konusunu 6102 sayılı TTK. 6. kitabı oluşturmaktadır. Bu derste, sigorta kavramı, sigortanın işlevleri, sigorta hukuku ve bölümleri, sigorta kuruluşları, sigorta sözleşmesi, zarar sigortaları, sorumluluk sigortaları, can sigortaları konuları işlenmektedir.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  416-b
ADLİ TIP
3
4

Adli Tıp, özellikle hâkimlik veya savcılık mesleğini seçmeyi düşünen öğrencilere, ilerde Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku uygulamalarında yardımcı olmak ve onları belirli suçların ve suçluların ortaya çıkarılmasında ve delillerin tespitinde tıbbi yönden gerekli şekilde bilgilendirmek ve bu konularda (kimliğin tespiti; ölüm; otopsi; yaralar; lekeler; ırza geçme, rapor) tıp biliminin imkânlarından yararlanmayı öğretmek üzere, tıp ağırlıklı okutulan bir derstir.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  416-c
TOPLU PAZARLIK HUKUKU
3
4

Bu derste iş uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı, Toplu iş uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan barışçı yollar, arabuluculuk, olağan arabuluculuk,  olağanüstü arabuluculuk, grev ve lokavt kavramı incelenecektir.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 416-d 
BANKA HUKUKU
2
3

Banka Hukukunun konusu, banka işletmesi ve bu işletmenin hukuki ilişkileridir. Bu derste bankaların kısa tarihçesi, tanımı, türleri, Bankacılık Kanunu’na göre kuruluşu, ve işleyişi ile denetimi, hesap ve kayıt düzeni ele alınır, banka işlemleri arasından özellikle mevduat kabulü, kredi açma sözleşmesi, kambiyo senedi kabulü, iştira/ıskontosu, akreditif, tevdi işlemleri, bankaların tüzel kişiliğinin sona ermesi ve banka suçları bu dersin konuları arasındadır. Banka Hukuku, 4. sınıfın bahar döneminde haftada iki saat olmak üzere seçimlik ders olarak okutulmaktadır.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 416-e 
TEBLİGAT HUKUKU
2
3

Tebligat kavramı, tanımı ve önemi, tebligat mevzuatı, bu mevzuatın hukuki niteliği, uygulama alanı ve tebligat türleri, tebligatın yapılacağı zaman, tebligatın yapılacağı kişiler, tebligatın yapılacağı yer, tebligatın yapılamaması ilan yoluyla (ilanen) tebligat tebligatın usulüne uygun olarak yapılmaması (usulsüz tebliğ) , tebligat evrakına ilişkin konular işlenecektir.

 
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW  416-f
TAHKİM HUKUKU
2
3

Tahkim ve özellikle uluslararası tahkim, son yıllarda giderek önem kazanan bir uyuşmazlık çözme yöntemi haline gelmiştir. Öyle ki, günümüzde tarafların devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeleri, özellikle milletlerarası sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda normal çözüm yolu olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz milletlerarası ticaret hayatına dâhil olmuştur. Bugün bir çok Türk şirketi yurt dışında iş yapmakta veya yabancı şirketlerle ticari ilişkilere girmektedir. Ekonomik olarak ülkemizin bu tercihinden geri dönmesi mümkün olmadığına göre, tahkim hukuku da her geçen gün önem kazanacaktır. Özellikle milletlerarası ticaret hayatıyla ilgili uyuşmazlıklarla ilgilenecek olan öğrencilerimizin bu dersi seçmeleri kendi yararlarına olacaktır.