ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

KURULUŞ

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 04.01.2012 tarihinde Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi doğrultusunda 23.06.2012 tarihli 28332 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu Bakanlar Kurulu’nun 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha sonra 13.09.2012 tarihinde Dekan ataması yapılmış ve kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknoloji Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Eczacılık İşletmeciliği ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Program, ilgili kurum ve kurulların onayı alınarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Normal Öğretimde 40 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.

 

KAZANILAN DERECE

Eczacı Lisans Diploması / Eczacı

 

DERECENİN DÜZEYİ

Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Lise diplomasına sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmaktır. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota bulunmaktadır ve müracaat eden öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçim yapılır. 

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN (FORMAL, İN-FORMAL, NON-FORMAL) TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerin alacağı dersler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından daha önce aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. İngilizce dil seviyesi için de her dönem başında sınav yapılarak önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir. 

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Erzincan Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler araştırma projesi ve staj dahil bütün derslerden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar. 

 

PROGRAM PROFİLİ

Sağlık hizmetlerinde topluma karşı görevlerini yerine getirecek, alanında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yaratıcı, sürekli mükemmeli arayan, gelişime ve öğrenmeye açık, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, ilaç endüstrisinde bilgilerini uygulamaya dönüştürebilen, araştırabilen ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar üst düzey bilgi ve becerilere sahip, mesleğinin evrensel niteliklerini taşıyan bireyler yetiştirmek. Dünya’daki gelişmeleri yakından izleyen bölgemiz, ülkemiz ve dünyanın sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında öncü, dünyada yetkinliği kabul edilen bir kurum olmaktır. 

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Mezunlarımız; eczane, hastane, ilaç endüstrisi, kamu, çeşitli araştırma merkezleri ve akademik yaşamda mesleklerini yürütmektedir.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans veya doğrudan doktora programlarına başvurabilirler. 

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eczacılık Programında verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır ve tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu notunun başarı notuna katkısı % 60’tır. Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanacak olan başarı notları için DKL’nin maksimum değeri 30, AL’nin değeri 60’dır. Bütünleme sınavı sonucu elde edilen başarı notu, dersin ait olduğu yarıyıldaki en son notlarla karşılaştırılarak harf notuna dönüştürülür. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. M notu; öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır. G notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO)’ya katılmayan çalışmalarda başarılı anlamında kullanılır. K notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan çalışmalarda başarısız anlamında kullanılır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, GANO’nun hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz. DZ notu, GANO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır. Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin, başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan GANO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki GANO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz; daha önceki yarıyıllara ait başarısız ve devamsız olduğu derslerini alır. Ders harf notu DD, DC olan dersleri veya başarılı olduğu diğer dersleri de tekrar alabilir. Ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenci, başarılı olduğu yarıyılı takip eden yarıyıl derslerini öncelikli olarak almak şartı ile danışmanın uygun görmesi hâlinde bir üst sınıfın ilgili döneminden de ders alabilir. 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve araştırma projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere Eczacılık Fakültesi Diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ŞEKLİ (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

 

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

(Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanı; Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU

Eczacılık Teknolojisi Bölümü Başkanı; Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU

Temel Eczacılık Bölümü Başkanı; Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM

Birim AKTS Kord. : Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM (stuna@erzincan.edu.tr, 0 446 2245344 / 40213)

Adres  : Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan/Türkiye

Telefon  : +90 (446) 224 53 44, Fax  : +90 (446) 224 53 43, E-Posta  : ecz_fak@erzincan.edu.tr, Web  : http ://www.erzincan.edu.tr 

 

BÖLÜM OLANAKLARI

Eczacılık Fakültesinde 1 profesör, 6 Yardımcı doçent ve 12 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakülte bünyesinde 5 adet derslik, 1 adet bilişim merkezi, 1 adet araştırma laboratuvarı, 1 adet mikrobiyoloji laboratuvarı, 1 adet mikroskop laboratuvarı, 1 adet öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca fakülte binasının bulunduğu kampüs içerisinde merkezi araştırma laboratuvarları, öğrenci laboratuvarları, merkezi kütüphane, kantin, yemekhane ve öğrencilerin kültürel ve spor aktiviteleri için kapalı spor salonu, açık alan sahaları gibi mekanlar mevcuttur. 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1-   Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır.

2-    İlacın hastaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili olarak bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevini yapar. 

3-   İlaçla ilgili her konuda hasta, sağlık personeli ve topluma bilgi aktarır.

4-   Akılcı ve güvenli ilaç kullanımı hakkında, ilaçta dozlama ve uygulamaya bağlı hatalar konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.

5-   Doğal ve kimyasal ilaç hammaddelerinin elde edilmesini, üretim teknolojilerini ve üretim yeri özelliklerini kavrar, uygular ve denetler.

6-   Doğal kaynaklı ürünlerin kalite güvencesi konularında çalışır, ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.

7-   İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonu konularını kavrar, uygular ve ilgili denetimleri yapar.

8-   İlaçtaki etkin madde/maddelerin terapötik etkilerini tanır, ilaçla ilgili karşılaşılabilecek farmakokinetik ve stabilite gibi sorunları çözebilir.

9-   İlaçlarda karşılaşılan istenmeyen-toksik etkiler konusunda, riskli dönemlerde yanlış ilaç kullanılması konusunda ve ilaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-bitkisel ürün etkileşimleri konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.

10-Doğal kaynaklı ürünlerin kalite güvencesi konularında çalışır, ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.

11-Farmasötik ürünlerin tasarımından üretimine kadar geçen her aşamada görev alabilir.

12-Farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesinde ve üretimin her aşamasında görev alabilir; farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularını ve süreçlerini tanır. 

13-Farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, toksikolojik analizleri ve farmasötik kontrollerini yapabilir 

14-İlaç endüstrisinde, ilaç üretim aşamasında ve kalite kontrol laboratuvarlarında görev alabilir. Uygun ve etkili laboratuvar uygulamalarını yürütebilir.

15-İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma, patent konuları arasındaki ilişkileri kavrar.

16-Analitik/biyoanalitik validasyon ve uluslararası standartları tanımlar.

17-Hastanede eczacılık hizmetleri, standartları, hastanede kalite yönetiminde eczacının rolü, hastane eczanelerinde teknolojik yenilikler, risk yönetimi prosedürleri, birim ilaç dağıtım sistemleri, hastanelerde parenteral karışımların hazırlanması ve hasta ilaç güvenliğini sağlar.

18-Sağlık politikaları ve hastanede finans yönetimi konularında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirir. Eczanede, hastalar ve diğer sağlık personelleri ile sağlıklı iletişim kurar. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahiptir

19-Sağlık alanında önem kazanan tıbbi cihazların sınıflandırılması, özellikleri, kaliteleri ve CE uygunluk belgeleri arasındaki ilişkileri kavrar.

20-Kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar. Organizasyon bağlamında; eczacı, eczane ve eczane personeli, eczane yeri seçerken kriterler ve referanslar, iyi eczacılık uygulamaları kılavuzu, iyi eczacılık uygulamaları kapsamında eczane iç ve dış mekan unsurları, iç dekorasyonda dikkat edilmesi gerekenler, dış dizaynda dikkat edilmesi gerekenler, eczaneyle ilgili yazılı dökümanlar (defterler, ne şeklide kayıt yapılacağı, evraklarda uyulması gerekli kurallar) gibi konularda gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapar.

21-Serbest ve hastane eczanelerinin işletilmesi konusunu ayırt edebilir; stok takibi, maliyet muhasebesi, finans ve insan kaynaklarının yönetimine uygun davranır. 

22-Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri nasıl ve hangi kaynaklardan izlemesi, araştırması ve öğrenmesi gerektiğinin farkındadır. Eczanede bilgisayar ve provizyon sistemini kullanabilir.