ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde zorunlu Arapça hazırlık sınıfında yapılacak Arapça öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
 Kapsam
Madde 2- Bu Uygulama Esasları, Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça hazırlık sınıfında okutulacak Arap dili öğretimini kapsar.
 Dayanak
Madde 3- Bu uygulama Esasları, 04/12/2008 tarih ve 27074 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
Madde 4- Bu Uygulama Esaslarında geçen;
 
a-Fakülte: İlahiyat Fakültesi’ni,
b-Dekan: İlahiyat Fakültesi Dekanı’nı,
c-Yönetim Kurulu: İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
ç-Fakülte Kurulu: İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu’nu
d-Program Geliştirme Komisyonu: Hazırlık sınıfı ders müfredatlarını hazırlamak, geliştirmek ve eğitim-öğretimin kalitesini artırmak için yapılacak düzenlemeleri planlamak üzere Dekan tarafından bir yıl süreyle görevlendirilen biri başkan en az üç öğretim elemanını,
e-Materyal ve Sınav Hazırlama Komisyonu: Hazırlık sınıfında kullanılmak üzere gerekli materyali ve sınav sorularını hazırlayıp uygulamak ve değerlendirme yapmak üzere Dekan tarafından bir yıl süreyle görevlendirilen biri başkan en az üç öğretim elemanını,ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Arapça Dil Öğretiminin Amacı
Madde 5 –  Öğrenciye, Arapçanın temel kurallarını öğreterek Arapça kelime hazinesini geliştirmesi, Arap dilinde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmesi ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazandırmaktır. Arapça okuma anlama dersine ilişkin uygulama, Kur’an-ı Kerim metni üzerinden de yapılabilir.
            Genel Esaslar
Madde 6 – (1) Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler, Türkçe ve Arapça karma olarak verilir. Lisans programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari %30’luk bölümünün Arapça olarak verilmesi şarttır.
(2) İki yarıyıldan ibaret olan Arapça hazırlık sınıfı haftalık ders yükü 24 kredi/saatten az, 30 kredi/saatten fazla olmamak kaydıyla Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlilik, Seviye Tespit Sınavı ve Muafiyet 
Madde 7 – (1) Öğrenciler, öğretim yılının başında, Materyal ve Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından düzenlenen Arap dili yeterlilik ve seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.
(2) Yeterlilik sınavında, hazırlık sınıfı müfredatı çerçevesinde Arapça dilbilgisi, kelime, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ölçülür. Bu sınav, her akademik yılın başında Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(3) Bu sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Bu seviyenin altında kalanlar, puan gruplarına göre sınıflandırılmak üzere hazırlık sınıfına yerleştirilirler. Bu sınava katılmayan öğrenciler ise, hazırlık sınıfının en alt seviye grubuna yerleştirilirler.
 Diğer Muafiyet Hâlleri
Madde 8- Aşağıdaki öğrenciler Arapça yeterlilik sınavından muaf olup doğrudan lisans öğrenimine başlarlar:
    a) En az son üç yılında, Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
    b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Dil Sınavında veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlarda son 3 yıl içinde Arapçadan 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) veya eşdeğer puan alanlar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlar
Kayıt
Madde 9- Zorunlu Arapça hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, kendi kurumlarında esas öğrenime devam eden öğrenciler gibi, Üniversitenin düzenleyeceği esaslara ve takvime göre belirlenen katkı payını yatırarak kayıt yapmak veya kayıt yenilemek zorundadırlar.
Akademik Takvim
Madde 10- Hazırlık sınıfı eğitim öğretimi Erzincan Üniversitesi Akademik Takvimine tabidir. Ancak birinci yarıyıl, 16 hafta olarak uygulanır.
 Ders Müfredatı
Madde 11- Hazırlık sınıfında okutulacak ders müfredatı Program Geliştirme Komisyonunun teklifi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir.
 Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 12- Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, güz ve bahar dönemlerinden oluşan bir tam eğitim-öğretim yılıdır.
 Eğitim-Öğretimin Koordinasyonu
Madde 13- Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretimin koordinasyonu, Program Geliştirme Komisyonu başkanı tarafından sağlanır. Hazırlık sınıfında yapılacak bütün ara sınavlar ve yılsonu sınavları, Materyal ve Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından yapılır ve değerlendirilir.
 
 
 
 
 Devam Zorunluluğu
Madde 14- Hazırlık eğitiminde derslere % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim elemanları tarafından her iki yarıyıl sonunda Dekanlığa bildirilir.
            Devamsızlık ve Başarısızlık
Madde 15-Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalan veya başarısız olan ve bunu izleyen eğitim-öğretim yılı başındaki yeterlilik sınavında da başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirip Yeterlilik Sınavına girerek başarılı oldukları ya da Kamu Personeli Dil Sınavında 60 (altmış) veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlarda Arapçadan 60 (altmış) veya 60’a eşdeğer puan aldıkları takdirde, lisans programına devam edebilirler.  
 Sınavlar ve Değerlendirme
Madde 16- (1) Hazırlık sınıfında, her bir yarıyılda en az 2 ara sınav ve belirlenecek sayıda küçük sınavlar yapılır. Küçük sınavlar haberli ya da habersiz olabilir. Bahar yarıyılı sonunda yapılan yılsonu sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden meydana gelir.
(2) Yıl içi notu, ara sınavların ortalamasının %60’ı, küçük sınavların ortalamasının %20’si ve sınıf dışı ödev vb. çalışmaların ortalamasının %20’sinin toplamından oluşur. Yılsonu notu, yılsonu yazılı sınavının % 70 ve sözlü sınavının % 30 katkısı ile hesaplanır. Hazırlık sınıfı genel başarı notu, yıl içi notunun % 50’si ile yılsonu sınavı notunun % 50’sinin toplamından meydana gelir. Genel başarı notu 100 tam puan üzerinden 70 puan olan öğrenciler başarılı sayılırlar.
(3)Ara sınavların ve yılsonu sınavının tarihleri Dekanlıkça belirlenir.
 Mazeret Sınavı
Madde 17- İlgili mevzuatlarda ön görülen haklı ve geçerli nedenlerle ara sınava katılamayan ve mazeretleri Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 18- Erzincan Üniversitesinin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 19 – Hazırlık sınıfında yatay geçiş yapılamaz.
 Madde 20 - Hazırlık sınıfında dersler Erzincan Üniversitesinin kendi mekânlarında yapılır. Ancak, Erzincan Üniversitesinin Arapça konuşulan herhangi bir ülkedeki bir üniversite ile anlaşma yapması durumunda, derslerin bir kısmı veya tamamı o yabancı üniversitede yapılabilir.
Madde 21- Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Erzincan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.
Madde 22- Bu Uygulama Esasları, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere Erzincan Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 Yürütme
Madde 23- Bu Uygulama Esasları hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.