ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAVLARA İLİŞKİN YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliliğini kazandırmak amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yönetilen Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersleri ve Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, lisans alanı Yabancı Dil eğitimi olan bölümler (Dil ve Edebiyat Bölüm/Anabilim Dalları) hariç, Erzincan Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine verilen Yabancı Dil Hazırlık Programı ve Ortak Zorunlu Yabancı Dil eğitim-öğretim esaslarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı ve 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu yönergede adı geçen kavramlardan;

a) Bir yıl: İki yarıyılı,

b) Birim: Erzincan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

c) Bölüm/Program: Erzincan Üniversitesinin herhangi bir fakültesi/yüksekokulu

    kapsamındaki bir bölüm ve buna bağlı programı,

ç) Enstitü: Erzincan Üniversitesine bağlı enstitüleri,

e) Fakülte: Erzincan Üniversitesine bağlı fakülteleri,

e) Hazırlık Programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,

f) Hazırlık Sınıfı: Yabancı dil hazırlık programlarında okuyan öğrencilerden oluşan sınıfları,

g) Meslek Yüksekokulu: Erzincan Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

ğ) Senato: Erzincan Üniversitesi senatosunu,

h) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

ı) Yüksekokul: Erzincan Üniversitesine bağlı yüksekokullarını,

     ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Türleri, Süresi, Sınavlar, Muafiyet ve Değerlendirme

Madde 5 - (1) Yabancı dil eğitim öğretim süresi iki yarıyıldan ibaret olan bir akademik yıldır. Akademik takvim, Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları haftalık ders yükü 20-30 saat arasında belirlenir. Haftalık ders saat yükü 20’den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü 260’tan az olamaz.

(3) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz, azami öğretim süresinde sayılmaz.

(4) a) Derslerin belirli bir yabancı dil veya zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk kısmının bir yabancı dille eğitim-öğretimin yapıldığı fakülte/bölüm/anabilim dalı/ programları için zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Bu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir. Bu hazırlık sınıfı programına kayıt yaptıran öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

b) Üniversitemize bağlı ön lisans ya da lisans düzeyinde eğitim veren bir Yüksekokul ya da Fakültede iki öğretim yılı Yabancı Dil Hazırlık Programında okuduğu halde başarısız olan ve takip eden öğretim yılında yapılan yabancı dil sınavlarından geçerli notu alamayan ya da bu sınava girmeyen öğrenciler, ön lisans ve lisans programına başlarlar. Bu öğrenciler yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirir ve yapılan yabancı dil sınavlarına girerler. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmaları zorunludur.

(5) Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte bazı seçmeli derslerin yabancı dilde okutulduğu bölüm/anabilim dalı/programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Öğrenciler, bu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimin Amacı, Kapsamı ve Programları

Madde 6 - (1) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık öğretimin amacı; zorunlu hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürecekleri dallarda yabancı dille verilen dersleri kolaylıkla izleyebilme, okuduklarını anlayabilme ve anlatabilme, kendilerini ifade edebilme, soru ve sorunların üstesinden gelebilme yetenek ve becerisinin yanı sıra mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil becerisini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı; teorik dersler, pratik çalışma ve ödev çalışması ile diğer etkinliklerden oluşur.

(3) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler seviyelerine uygun hazırlık eğitimi programlarına alınırlar.

(4) Hazırlık sınıfı şubeleri, bir sınıftaki öğrenci sayısı ve yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin amacını gerçekleştirecek şekilde düzenlenir.

(5) Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim programlarını yürütmek üzere, ders müfredat programlarını hazırlayıp geliştirmek ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak için “Program Geliştirme Grubu/Grupları” oluşturabilir.

 

Sınavlar

Madde 7 - (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde yabancı dil muafiyet ve seviye tespit sınavı, ara sınavlar, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

(2) Sınavlar 100 puan üzerinden ve tamsayı olarak değerlendirilir. Notların verilmesinde ve ortalamanın hesabında kesir sayıları 0,5 veya üzeri ise üst tamsayıya, aksi takdirde alt tamsayıya yuvarlanır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır;

a) Yabancı dil eğitim öğretim süresi iki yarıyıldan ibaret olan bir akademik yıldır. Akademik takvim, Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirlenen tarihte, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına, zorunlu hazırlık sınıfı olan fakülte/bölüm/anabilim dalı/programlardan birine kaydını yaptıranlar ve bu öğrencilerden bir önceki eğitim-öğretim yılında bu sınava girmeden kaydını dondurmuş olanlar girebilirler.

b) Muafiyet sınavı; akademik yılın başında Hazırlık Programından sorumlu olan tüm öğrenciler için yapılan sınavdır. 100 puan üzerinden 65 puan ve üzerindeki notu alan öğrenciler başarılı sayılır ve hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

c) Ara sınavı; tarihleri en az iki hafta öncesinden belirlenen ve ilan edilen ve her yarıyılda en az iki kere yapılan sınavlardır. Haklı ve geçerli sayılan bir mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler durumlarını, gerekli belge ile birlikte mazeretinin bitimini izleyen beş iş günü içinde ilgili Birime yazılı olarak bildirmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

d) Yılsonu sınavı; öğrencinin yeterli hazırlık eğitimi alıp almadığını ölçmeye yönelik olarak yapılan bu sınava, devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremezler. Bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınav hakkı verilmez. Bu sınav, Eğitim-Öğretim yılının sonunda, akademik takvimde önceden belirlenen tarihler arasında, en az iki ders saati süresince yapılan sınavdır. Sınav programı en az on beş gün önceden ilan edilir. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam zorunluluğu yerine getirmesi şarttır.

e) Mazeret sınavı; ara sınavlar ve bütünleme sınavına Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yer alan haklı ve geçerli mazeretlerden dolayı katılmayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır. Mazerete gerekçe olan belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları sınav için mazeret sınav hakkı verilir.

(4) Tüm sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü, tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir.

 

Başarı Durumu

Madde 8- (1) Başarı notu, öğrencinin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur. Başarı notu, ara sınavlar not ortalamasının %40’ı ile yılsonu sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Başarı notu, 100 üzerinden 65’tir. Yılsonu sınavında, 100 üzerinden 50 puan altında not alan öğrenciler, yarıyıl içi notuna bakılmaksızın başarısız sayılırlar.

(2) Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Hazırlık Programından muaftır:

a) Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlar,

b) En az son 3 yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c) Bu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language” sınavlarda 100 tam puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar,

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, ÜDS: “Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı”, KPDS : “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı” gibi) yabancı dil sınavlarından birinden, kayıt yaptırılan üniversite senatosunca belirlenen seviyede puan alanlar (Tablo 1).

Tablo 1

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile Kabul Edilen Asgari Eşdeğer Puanlar

Hazırlık Eğitimi Erzincan Üniversitesi 

 

Muafiyet Sınavı

KPDS/YDS/ÜDS

 

TOEFL

   IBT

TOEFL   

  CBT

TOEFL

  PBT          

IELTS

İngilizce

            65

    78

    210

    547

    4,5

 

 

e) Eşdeğerlik belgelerinin, Üniversiteye kesin kayıt dönemi içerisinde, Yüksekokul “Müdürlüğü’ne bildirilmesi durumunda, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerlikler,

Yeterlik ve Seviye Tespit sınavından önce sonuçlandırılır ve ilan edilir. Bu sürenin dışında,  yarıyılın ilk iki haftası içinde sunulan eşdeğerlik belgeleri de Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınır ve eşdeğerlik belgeleri kabul edilen öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır. Öğrenciler bu belgeleri eğitim-öğretim yılı başında veya yıl içerisinde teslim edebilirler.                               

(3) İkinci fıkranın (c) ve (d) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıldır.

(4) Farklı durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verme yetkisine sahiptir.


Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 9 - (1) Yapılan sınavların sonuçları, sınav tarihini takip eden sekiz iş günü içerisinde ilan edilir. Sınav evrakları, iki yıl süre ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nce saklanır.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili Birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Birime bildirilir. Not değişikliği ancak Birimin yönetim kurulunun bilgisi dahilinde yapılabilir.

 

Derslere Devam

Madde 10 - (1) Erzincan Üniversitesi Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili madde uygulanır.


İlişik Kesme

Madde 11 - (1) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır.

Kayıt Dondurma ve Disiplin İşlemleri

Madde 12 - (1) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemi hazırlık eğitimi bir akademik yılı kapsadığından yarıyıllık olarak dondurulamaz. Disiplin işlemleri de öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumun dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür.


Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

Madde 13- (1) “Zorunlu Yabancı Dil” dersi, Yabancı Dil Hazırlık Programı ile farklı olan derstir. Fakülte ve Yüksekokulların normal müfredatlarında bulunan ve genellikle III. ve IV. yarıyıllarda toplam bir yıl okutulan “Yabancı Dil” dersidir. Bu dersler için yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, her öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için açılır. Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrenciler için sınav tekrarlanır. Eğitim-öğretim yılının başında bir yıl süre ile kayıt donduran ve kayıt yaptırdığı yılda muafiyet sınavına girmeyen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavı için herhangi bir mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Yabancı Dil Muafiyet sınavına katılma zorunluluğu yoktur. Sınava katılmak isteyen öğrencilere üniversiteye kayıt işlemi sırasında sınavın gün, saat ve yerini gösteren giriş belgesi verilir. Sınava katılmayan öğrenciler yabancı dil derslerini almak zorundadırlar ve ek kontenjanla kaydolan öğrenciler için açılan sınava giremezler.

(3) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı her akademik yılının başında yapılır.

(4) Yabancı Dil Muafiyet Sınavında öğrencilere zorunlu yabancı dil derslerinin müfredat programı uyarınca bir test uygulanır. Test sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 50 veya daha yukarı puan alanlar zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

(5) Sınav sonuçları en geç 15 gün içinde ilan edilir ve ilgili birimlere bildirilir.
(6) Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavına eşdeğer sayılan sınavların birinden başarılı olduklarını belgeleyen öğrencilerin belgeleri, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve ancak böylelikle zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılıp sayılmayacaklarına karar verilir.

Bu öğrenciler belgelerini Eğitim-Öğretim Yılının ilk haftasında teslim etmek zorundadırlar.
(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de muaf sayılırlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Madde 14 - (1) Bu Yönergede yer almayan durumlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Erzincan Üniversitesi Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.


Yürürlük
Madde 15
- (1) Bu Yönerge, Erzincan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 16
- (1) Bu Yönerge hükümleri Erzincan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.