Ünvanı Prof. Dr.
Adı Soyadı İbrahim ÖZBAY  
E-Posta ozbayibrahim@hotmail.com; iozbay@erzincan.edu.tr
Telefon 0 446 225 17 42/ 2206
Bölüm Özel Hukuk/ Medeni Usul ve İcra- İflas Hukuku
Uzmanlık Alanı Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kalem Mevzuatı, Tebligat Hukuku, Yargı Örgütü, Tahkim
Yüksek Lisans Tezi Türk Satım Hukukunda Tüketicinin Korunması, Cumhuriyet Üniversitesi SBE,1996 (Dan. Prof. Dr. Cevdet Yavuz)
Doktora Tezi Hakem Kararlarına Karşı Olağan Kanun Yolu (Hakem Kararlarının Temyizi), Selçuk Üniversitesi SBE, 2003 (Dan. Prof. Dr. Ömer Ulukapı)
 
Eğitim Bilgileri
Derece
Program
Fakülte/Enstitü
Üniversite
Mezuniyet Yılı
 Lisans  Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993
Yüksek Lisans Hukuk Bilimleri Sosyal Bilimler Ensitüsü Cumhuriyet Üniversitesi 1996
 Doktora Özel Hukuk/ Medeni Usul ve İcra- İflas Hukuku Sosyal Bilimler Ensitüsü Selçuk Üniversitesi 2003
Akademik ve İdari Görevleri
Ünvan 
Kurum
Yıllar
Hukuk Müşaviri Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü 2009-2012
Müdür Adalet Meslek Yüksekokulu 2011-Devam ediyor
Anabilim Dalı Başkanlığı Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 2004-2006
Anabilim Dalı Başkanlığı Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2006-Devam ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010- devam ediyor
Fakülte Kurulu Üyeliği Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010- devam ediyor
Bilimsel Yayınları

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 
 
Medeni Yargıya Alternatif Teşkil Eden Yöntemler, Azerbaycan Quafkaz Üniversitesince düzenlenen Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan, Ekim 2005 (Bildiri).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
 
Eşler Arasında Cebri İcra Yasağı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Milenyum Armağanı, C. 8, S. 1- 2, 2000, s. 87- 119.
Hakem Kararlarında Gerekçe, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C. XXI, S. 2, 2001, s. 299- 322.
Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 3- 4, Aralık 2004, s. 387- 418.
İcra ve İflas Hukukumuzda Haczedilmezlikten Feragat (İİK m. 83/a), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, S. 1-2 Haziran 2005, s. 543- 567
» Türk Hukukunda Hukuki Mütalaanın Önemi ve Niteliği, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) (Yrd. Doç. Dr. Şafak Narbay ile birlikte) Aralık 2005 C. XXIII, S. 2, s. 115- 146.
Medeni Usul Hukukunda Kanun Yollarından Feragat (Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ercan ile birlikte) Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 3- 4, Erzincan 2006, s. 433- 458.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 3- 4, Erzincan 2006, s. 459- 475
Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Tanımanın İptali Davası ve Bu Davada Uygulanacak Usul, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Arş. Gör. Şerife Aksan Nar ile birlikte), s. 187- 226.
Bağlı Nama Yazılı Payların TTK m. 418 f.4 ‘de Yazılı Sebeplerle Kazanılmasında Yönetim Kurulu Üyeleri İle Pay Sahiplerine Tanınan Gerçek Değerden Satın Alma Hakkı (Prof. Dr. Şükrü Yıldız ile birlikte), BATİDER, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler- Tartışmalar, XXII, 15 Aralık 2006, s. 7- 33.
İpoteğin İptali Davası (İİK. m. 150, c. 3) Üzerine Bir İnceleme, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, S. 3- 4), Aralık 2007, s. 403- 451.
Donatma İştirakinin İflası, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 1- 2, Haziran 2008, s. 157- 198.
Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası (İİK m. 25/ a ve İİK m. 25/ b), e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Şubat 2009, S. 84 (http://www.e-akademi.org).
» Çeyiz Senedine İlişkin Davalarda Söz Konusu Olabilecek Çeşitli Hukuki Sorunlar, LEGAL Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), 2010/ 3, s. 501- 526.
1998 Alman Tahkim Hukuku Reformu ve Bu Reforma İlişkin Özellikler, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 1055- 1079.
Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil Etmesi, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2001, s. 281–304.
Avukatlık Kanunu m. 167 Hükmünün İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir İnceleme, Prof. Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan KENDER’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2006, s. 946- 962.
Grup Davalarına Kavramsal Bir Yaklaşım ve Ortak Hukuk (Common Law) Sistemlerinde Grup Davalarına İlişkin Gelişmeler, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007, s. 1967- 1988
Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Muhalefet Edenlerin Cezalandırılması (İİK m. 25/ a; İİK m. 341), Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. II, Ankara 2009, s. 319- 331.
Çeviri: Yeni Alman Tahkim Kanunu (The New German Arbitration Act) (Dr. Iur. Gino Lörcher’den çeviri)- Dr. Zekeriyya Arı ile birlikte), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 3- 4, 2001.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İstinaftan Sonraki Temyiz Sistemimizde Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXIX, Sa: 1- 2, Prof. Dr. İl Han ÖZAY’a Armağan, İstanbul 2011, s. 409- 436.

Diğer Yayınlar 
 
» Türk Satım Hukukunda Tüketicinin Korunması, CÜ.SBE, Sivas 1996 (YLT)
Hakem Kararlarının Temyizi, Yetkin Yayınları, Ankara 2004.
Grup Davaları, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi?, Seçkin Yayınları, Ankara 2012