İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

PERSONEL LİSTESİ

SATINALMA BİRİMİ

Şube Müdürü: Şükrü KEMER

 

Servet ŞAHİN

Bilgisayar İşletmeni

0446 226 66 66 - 12036

ssahin@erzincan.edu.tr

Ahmet Cemal KÜTÜK

Memur

0446 226 66 66 - 12038

ackutuk@erzincan.edu.tr

 

Görev ve Sorumluluklar

 - Üniversitemiz Daire Başkanlığı için ayrılan ödenekler çerçevesinde ihtiyaç duyulan Mal ve Hizmet alımlarını; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde en ekonomik en hızlı şekilde ihalelerini yapmak.

 - İhalenin temeli olan yaklaşık maliyet tespitini yapmak üzere firmalara teknik şartnameleri dağıtmak. Toplanan maliyetleri değerlendirerek ihaleye esas yaklaşık maliyeti oluşturup 4734 Sayılı Kanunda belirlenen parasal sınırlara göre ihale ilanı hazırlamak.

 - Tespit edilen yaklaşık maliyetle birimin ödeneğini karşılaştırarak ödenek yeterli ise; ihale onay belgesi, Kamu ihale kurumundan ihale kayıt numarası alınır, yaklaşık maliyet tablosu, ihale komisyon üyeleri görevlendirme oluru, ihale ilanı ihtiyaç listesi ve ilgili kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde her ihale için uygun standart formları da içine alan ihale işlem dosyası hazırlanır.

 - Eğer ihale Kamu İhale Kanunun 21. maddesi pazarlık usulene göre yapılıyorsa pazarlığa davet edilecek firmaları belirlemek ve firmalara ihaleye davet yazılarını göndermek.

- Kamu İhale Bülteninde ve yerel gazetede ilanı yayınlanan ihale işlem dosyalarının doküman satış bedelinin ve geçici teminatının alınabilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına firmalar tarafından yatırıldığının kontrolünü yapmak - Tip idari şartname,ihtiyaç listesi,teknik şartname sözleşme tasarısı ve standart formlardan oluşan ihale işlem dosyasının satış yapabilmek için(Cd halinde)çoğaltmak - İhale komisyon üyelerine ihale tarihlerini tebliğ etmek. 
- İhale tarihine kadar ihaleye katılmak isteyen isteklilere ücreti ödendi makbuzu karşılığında ihale işlem dosyalarını eksiksiz ve tam olarak teslim etmek. 
- İhale saatine kadar verilen ihale teklif zarflarını alındı makbuzu karşılığında ihale saatine kadar muhafaza etmek ve  ihale komisyonuna tutanakla sunmak. 
- Kararı onaylanan ihale kararını kanuni süreci içerisinde isteklilere kesinleşen ihale kararını tebliğ etmek.Yasal süreler bitiminde itiraz yok ise ihale üzerinde kalan firmayı sözleşme yapmaya davet mektubunu göndermek. 
- Sözleşme yapmak için gelen yüklenicinin 4734 sayılı kanunun 10. maddesinde istenilen belgeleri tam olarak getirip getirmediği kontrol edilerek ,sözleşmenin hazırlanarak Yükleniciye ve İta amirine imzalattırılması.

 - Sözleşmesi imzalanan malların süresi içerisinde ilgili birime teslim edilip edilmediğinin kontrol edilmesi. 

- Teslim edilen mallar için muayene  ve kabul komisyonu oluşturalarak idari şartname ve  teknik şartname doğrultusunda muayene ve kabul işlemlerinin eksiksiz olarak gerçekleştirimesinin sağlanması ve takibini yapmak.

- Teslim edilen mallar için faturalarının kestirilmesi.

- Faturası kesilen iş için taşınır işlemlerinin yapılarak ödeme emrinin düzenlenip Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödemenin yapılması için teslim etmek.

- İhaleye katılan ve ihale üzerinde kalmayan diğer firmaların geçici teminatlarını imza karşılığında iade etmek.