İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

PERSONEL

PERSONEL LİSTESİ

 İDARİ İŞLER  VE GÜVENLİK BİRİMİ

Şube Müdürü: Şükrü KEMER

 

 Mehmet HAPAÇ

 Memur

0446 226 66 66 - 12039

mhapac@erzincan.edu.tr

Fırat GEÇİM

Teknisyen

0 446 226 66 66 - 12036

fgecim@erzincan.edu.tr

 Hakan PİR

 Güvenlik Şefi

0 446 226 66 66

 

               Görev ve Sorumluluklar

 1. Üniversite yerleşim alanlarına, yaya ve araçlı olarak personel, öğrenci, ziyaretçi ve iş takipçileri tarafından yapılan tüm giriş-çıkışların kontrolünün sağlanması ve düzenli kayıtlarının tutulması.
 2. Üniversite alanlarında trafik akış ve düzeninin sağlanarak, izinli araçların otoparklara yerleşiminin takip ve kontrolü.
 3. Yerleşim alanlarına girişlerde gerekli kimlik kontrolünün yapılması, ziyaretçi kayıtlarının tutulması.
 4. 24 saat çalışma esasına göre yerleşim alanlarında hırsızlık olaylarına karşı her türlü koruma ve güvenlik önleminin alınması.
 5. Yerleşim alanlarında meydana gelen kaza v. b. gibi durumlarda gerekli olan ilkyardım ve emniyet tedbirinin alınması.
 6. Üniversite içerisinde meydana gelen olaylara gereken ön müdahalenin yapılarak genel kolluk birimlerinin bilgilendirilerek olaya el koymasının sağlanması.
 7. Üniversite alanlarında olağan olağanüstü durumlarda meydana gelen olumsuzluklarda gerekli çalışma yapılarak, olay yerine sorumlu kişilerin intikalinin sağlanması.
 8. Üniversite alanlarında günübirlik veya süreli iş yapan firma yada şirket kimlik kayıtlarının alınarak giriş ve çıkışlarının sağlanması.
 9. Yerleşim alanlarında asılı bulunan bayrak ve flamaların takip ve kontrolünün yapılması.
 10. Üniversite alanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla giriş kontrollerinin yapılması, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde genel kolluğun gözetimi ve denetiminde üst araması yapılır.
 11. Yerleşim alanlarında yakalama, mahkumiyet veya tutuklama kararı bulunanların yakalama ve arama yaparak kolluğa tesliminin sağlanması.
 12. Üniversite ilgili alanlarında geçiş kontrol sistem esaslarının işleyişinin takibinin yapılması.
 13. Üniversite alanlarında düzenlenen sosyal etkinliklerde alan ve çevre güvenliğinin sağlanması.
 14. Üniversite alanlarında terk edilmiş veya bulunmuş eşyanın emanete alınması.
 15. Yerleşim alanlarında kişilerin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama görevinin yerine getirilmesi.
 16. Yerleşim alanlarında meydana gelen olaylarda olay yerinin ve delillerinin korunması ve bu amaçla Ceza muhakemeleri kanununun 157. Maddesine göre yakalama görevinin yerine getirilmesi.
 17. Gerektiğinde ve kanunda belirtilen hallerde zor kullanma görevini yerine getirerek olumsuzlukların meydana gelmesini önlemek.

              Üniversitemiz Rektörlük, Daire Başkanlıkları ve Rektörlüğüne bağlı birimlerin Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanmakta olup, bu kapsamda yapılan iş türleri aşağıda listelenmiştir.

 1. Jeneratör Cihazı Bakımı
 2. Lojmanların Kira- Yakıt – Elektrik - Su tahakkuk ve tahsilat işlemleri 
 3. Temizlik ve kat hizmetleri

               Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Rektörlüğe ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi görevlerini yürütmektir.

 1.  Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 5. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 6. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 7. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 8. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.