İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

PERSONEL LİSTESİ

MARANGOZ ATÖLYESİ BİRİMİ

Marangoz Atölyesi Şube Müdürü: İbrahim OLGUN

Erdem GÜRBÜZ

Tekniker

0446 226 66 66

 egurbuz@erzincan.edu.tr

Nami SALTAN

Teknisyen

0446 226 66 66

 nsaltan@erzincan.edu.tr

 

ATÖLYE SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ

1- Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinden gelen mobilya taleplerini değerlendirip atölyede üretimi yapılacak mobilya ve ahşap ürünlerin türünü ve miktarını belirler,

2- Üretimi yapılacak mobilya ve ahşap ürünlerin imalat resimlerini çizmek ölçülendirmelerini yapmak,

3- Atölyede yapılacak imalatlara ilişkin İş planı yapmak,

4- Üretimi yapılacak mobilya ve ahşap ürünlerin imalatları için gerekli malzeme listesini çıkarmak ve temin edilmesini sağlamak,

5- Atölyelerde ihtiyaç duyulan araç-gereç, tezgâh ve makinelerin sağlanması için idari mali işler daire Başkanlığı ile işbirliği yapılması, bakım ve onarımlarının yapılarak üretime hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

6- Depolama ve teslimat işlemlerini yapmak,

7- İş güvenliği ve işçi sağlığına dair önlemler almak,

8- İş güvenliği için atölyede yasaklayıcı ve uyarıcı tabelalar, işaretler bulundurmak ve bunlara uyulmasını sağlamak,

9- Araç-gereçleri kullanırken işlem sırasına ve kullanma yönergelerine uyulmasını sağlamak,

10- Personeli makine ve teçhizatın bakım ve onarımı konusunda yetiştirmek,

11- Gelişen teknolojilerin gerektirdiği araç-gereç ve donatım malzemelerinin en etkili ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak,

12- Atölyede yapılacak üretim ve üniversitemiz birimlerindeki ahşap ile ilgili onarım süreçlerinin bir bütünlük içinde üretimi aksatmayacak şekilde yürütülmek,

13- Atölyelerin tertipli, düzenli tutulmasını sağlamak,

14- Atölyede üretimi yapılan ürünlerle ve birimlerde yapılan onarımlarla ilgili istatistiki bilgileri tutmak, güncellemek ve raporlarını hazırlamak,

15- Başkan ve Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

MOBİLYA ATÖLYESİNİN GÖREVLERİ

1- Üniversitemizin İhtiyacı olan Büro Masası, dolap, etajer, kitaplık vb. ahşap esaslı mobilya üretimi yapmak,

2- Üretimi yapılacak mobilya ve ahşap ürünlerin imalat resimlerine göre şablon, kalıp ve numune yapmak,

3- Üretimde kullanılacak sunta, MDF, arkalık, malzemesini kesmek,

4- İş parçalarını işlemek, montajlarını yapmak,

5- Üretilen ahşap ürünlerin kalite kontrolünü yapmak,

6- Depolama ve teslimat işlemlerini yapmak,

8- Atölyelerde mevcut araç-gereç, tezgâh ve makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak/yaptırarak üretime hazır halde bulundurmak,

9- Atölyede üretimi yapılan ürünler ve onarımı yapılan işlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak, rapor haline getirmek.

10- Rektörlüğe bağlı birimlerin marangozluk işleri ile ilgili onarım işlerini yapmak,

11- Masa, sıra, dolap, raf gibi ahşap malzemelerin bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak,

 

MALZEME TEMİNİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER

1- Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Atölye Şefliğinde üretimi yapılacak ya da bakım ve onarım işlerinde kullanılacak mamul, yarı mamul ve ham mal ve malzemelerin cins ve miktarları rektörlük ve bağlı birimlerinden gelen talep yazıları, atölyede önceki yıllarda yapılan üretim miktarları ve henüz üretime girmemiş malzeme stokları dikkate alınarak tespit edilir.

 2- Üretimde kullanılacak ya da bakım ve onarım işlerinde kullanılacak mamul, yarı mamul ve ham mal ve malzemeler stoklarda mevcut ise malzeme talep formu ile malzeme deposundan istenir.

 3- Mevcudu olmayan malzemelerin satın alınmasının yapılabilmesi için malzemelerin teknik özelliklerini içeren teknik şartnameler hazırlanır, gereken malzeme miktarları da belirlenerek bir liste hazırlanır.

4- Hazırlanan malzeme listesi ve teknik şartnameler satın alma işleminin yapılabilmesi için bir üst yazı ile İdari mali işler  daire başkanlığına gönderilir.

5- İdari mali işler daire başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilerek ya da doğrudan temin ile malzemelerin piyasadan satın alması gerçekleştirilir.

 6- Satın alması yapılan mal ve malzemelerin muayene ve kabul işlemlerinden sonra taşınır kayıt işlemleri yapılarak malzeme deposuna teslim edilir.

 

ÜRETİLMİŞ MAMUL MAL VE MALZEMELERİN DAĞITIMINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR

1- Atölyelerde işlenerek mamul hale getirilen mal ve malzemeler atölyenin uygun bir yerinde ya da malzeme deposunda dağıtımı yapılmak üzere istiflenir.

2- Atölyelerde işlenerek mamul hale getirilen mal ve malzemelerin taşınır kayıt ve kontrol işlemleri yapılır.

4- Mamul hale getirilen mal ve malzemeleri teslim alacak ilgili birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ile gerekli evrakları imzalayarak mamul ürünleri teslim alır.

5- Teslim edilen malzemeler İdari Mali İşler Daire Başkanlığı malzeme stok kayıtlarından düşürülme işlemleri yapılır.

6- İstek yapan birim yapılan imalatları atölyeden teslim alarak nakliyelerini yapar.

 

STOKLARIN TAKİBİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER

1- Üretimi yapılacak ya da bakım ve onarım işlerinde kullanılacak mamul, yarı mamul ve ham mal ve malzemeler ile atölyelerde üretimi yapılan mamul malzemeler malzeme deposunda zarar görmeyecek istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek şekilde cinslerine göre uygun raflarda istiflemesi yapılır.

2- Stokta mevcut malzemelerin bigisayar ortamında da stok kayıtları tutulur.

3- Stokta mevcut malzemelerin sene sonunda periyodik olarak, daire başkanının ve denetim birimlerinin istemesi halinde sayımları yapılarak kayıtlarla karşılaştırması yapılır.

4- Atölyede üretimi yapılacak ya da bakım ve onarım işlerinde kullanılacak mamul, yarı mamul ve ham mal ve malzemelerin günlük ya da haftalık ihtiyaçları kadar malzeme talep formu ile depodan çekilerek atölyede depolanır.

5- Stoklar belirli aralıklarla gözden geçirilerek tükenmeye yüz tutmuş olanların listesi hazırlanarak üretimin aksamadan devam ettirilebilmesi için tedarik edilmek üzere için bir üst yazı ile İdari Mali İşler Daire Başkanlığından talep edilir.

 

 

 

T.C.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ

İMALAT VE TADİLAT KAPSAMINDA TALEP EDİLEN İŞLER

 İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM/İŞ AKIŞI

SORUMLULAR

FAALİYET

ÇIKTI

ONARIM KAPSAMINDA TALEP EDİLEN İŞLER

TALEP EDEN İ BİRİM

TALEP EDİLEN İŞİN MAHİYETİ

TALEP DİLEKCESİ

İŞ TALEBİNİN ONAYLANMASI

ÜST YÖNETİM- GENEL SEKRETERLİK

GELEN İŞ TALEBİ ÜST YÖNETİM VE GENEL SEKRETERLİKCE UYGUN GÖRÜLEN TALEPLER HAVALE EDİLİR

OLUR

ÖN İNCELEME VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ VE İLGİLİ ALT BİRİM

TALEP EDİLEN İŞİN UYGULANABİLİRLİĞİ GENEL HATLARIYLA İNCELENİR VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILIR

RAPOR

 

 

 

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ VE İLGİLİ ALT BİRİM

 

UYGULANAMAYACAĞI ANLAŞILAN ONARIM HAKKINDA ÜST YÖNETİM VE GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA BİLGİ VERİLİR

DEĞERLENDİRME RAPORU

MALZEME MİKTARININ TESPİTİ

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ VE İLGİLİ ALT BİRİM

GEREKLİ ÖLÇÜMLER YAPILARAK MALZEME MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ

MALZEME TALEP FORMU

MALZEME TALEBİ

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAMELER HAZIRLANARAK

MALZEME TALEBİ YAPILIR

MALZEME TALEP FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME

MALZEME ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI VEYA TALEP EDEN BİRİM

TEKNİK ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA MALZEME ALIMI YAPILIR

İMALATTA KULLANILACAK MALZEME

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ

SATIN ALINAN MALZEMELER NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN İNCELENEREK KABUL TUTANAĞI DÜZENLENİR VE TESLİM ALINIR

MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

İMALAT İŞLEMLERİ

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİN EDİLEN MALZEMELER KULLANILARAK ONARIM İŞLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİR

ÜRÜN

İŞ TESLİMİ

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ

TALEP EDİLEN BİRİM SORUMLUSUNA YAPILAN İŞLER TESLİM EDİLİR

İŞ TESLİM TUTANAĞI

DEMİRBAŞ DEVRİ

TAŞINIR YETKİLİSİ

MERKEZ ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GELEN MALİYET PUSULASI DOĞRULTUSUNDA ANBAR GİRİŞİ YAPILIARAK DEVRİ YAPILIR

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

ONARIM KAPSAMINDA İŞİN SONLANDIRILMASI

 

 

 

 

İSTEK FORMU için tıklayınız...