İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 

İÇ KONTROL STANDARTLARI

KOS-1: ETİK DEĞERLER ve DÜRÜSTLÜK

1-) Ulusal Etik  Mevzuat Listesi

Belge Aç

2-) Uluslararası Etik  Mevzuat Listesi

Belge Aç

3-) Etik Değerler Bilgi Kaynakları  Listesi

Belge Aç

4-) İdari Düzenlemeler

 

     ► Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

Belge Aç

     ► Etik Sözleşme

Belge Aç

5-) Süreç Akışları

 

    ► İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Süreç Akışı

 

        ►  ► Gelen Evrak İş Akış Şeması

Belge Aç

        ►  ► Giden Evrak İş Akış Şeması Belge Aç

    ► Satın Alma Birimi Süreç Akışları

 

         ►  ► Mal ve Hizmet Alımı Pazarlık İş Akış Şeması

Belge Aç

         ►  ► Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması

Belge Aç

         ►  ► Hakediş Ödemeleri İş Akış Şeması

Belge Aç

         ►  ► Doğrudan Temin İş Akış Şeması

Belge Aç

    ► Tahakkuk Birimi Süreç Akışları

 

         ►  ►Fatura Ödemeleri İş Akış Şeması

Belge Aç

         ►  ►İşçi Maaşları İş Akış Şeması

Belge Aç

         ►  ►İşçi Tediyeleri İş Akış Şeması

Belge Aç

    ► İdari İşler ve Güvenlik Birimi Süreç Akışları

 

         ►  ►Güvenlik Personeli Özlük İşleri İş Akış Şeması

Belge Aç

         ►  ►Nöbet Çizelgesi İş Akış Şeması

Belge Aç

         ►  ►Nöbet Talimatlarının Hazırlanması ve Uygulanması İş Akış Şeması

Belge Aç

         ►  ►Sivil Savunma  İş Akış Şeması

Belge Aç

    ► Araç İşletme Birimi Süreç Akışları

 

         ►  ►Araç vergi Muayene ve Sigorta İşlemleri

Belge Aç

         ►  ►Görevlendirme Giderleri

Belge Aç

         ►  ►Şehir Dışı Araç Görevlendirme

Belge Aç

         ►  ►Şehir İçi Araç Görevlendirme

Belge Aç

    ► Marangoz Atölye Birimi Süreç Akışları

 

KOS-2: MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

1-) Misyon Vizyon

Belge Aç

2-) Organizasyon Şeması

Belge Aç

3-) Personel Yeterliliği ve Performansı

 

     ► Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

Belge Aç

4-) Personel Listesi

Belge Aç

KOS-3: PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

1-) İdari Personel Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Belge Aç

KOS-4: YETKİ DEVRİ

1-) İmza Yetkileri Yönergesi

Belge Aç

2-) Standart Yetki Devri Formu

Belge Aç

3-) Standart İmza Devri Formu

Belge Aç

RDS-5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS -6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KFS-7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

KFS-8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

1-) Formlar

 

    ► Daire Başkanlığına Vekalet İçin Kullanılacak Form

Belge Aç

    ► İdari Personel Yıllık İzin Talep Formu

Belge Aç

    ► Raporların Hastalık İzinlerine Çevrilmesine İlişkin Form

Belge Aç

    ► Yurtdışı Yıllık İzin Taleplerinde Rektörlükten Alınacak Onay Formu

Belge Aç

    ► İstifa İçin Kullanılacak Form

Belge Aç

    ► Müstafi İçin Kullanılacak Form

Belge Aç

    ► Aylıksız İzne Ayrılmak İçin Kullanılacak Form

Belge Aç

    ► Aylıksız İzinden Dönüş İçin Kullanılacak Form

Belge Aç

KFS-9: GÖREV AYRILIĞI

1-) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Belge Aç

2-) Satın Alma Birimi

Belge Aç

3-) Tahakkuk Birimi

Belge Aç

4-) İdari İşler ve Güvenlik Birimi

Belge Aç

5-) Araç İşletme Birimi

Belge Aç

6-) Marangoz Atölye Birimi

Belge Aç

KFS-10: HİYERARŞİK KONTROLLER

1-) Hiyerarşik Kontroller

 

KFS-11: FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

1-) İkiz Görevlendirme Listesi

Belge Aç

2-) İkiz Görevlendirme Formu

Belge Aç

KFS-12: HASSAS GÖREVLER LİSTESİ VE HASSAS GÖREVLER BROŞÜRÜ
1-) Hassas Görevler Listesi Belge Aç
2-) Hassas Görevler Broşürü Belge Aç

BİS-13: BİLGİ VE İLETİŞİM

1-) Müracaat  Öneri Şikayet Formu

Belge Aç

BİS-14: RAPORLAMA

BİS-15:KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEM

1-) Standart Dosya Planı ve Etiketler

Belge Aç

BİS-16:HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

Belge Aç

İS-17: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

İS-18: İÇ DENETİM