STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 
 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sunumu 

 

 

6245 sayılı Harcırah Kanunu Sunumu 

 

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sunumu

 

 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Sunumu 

 

 

Taşınır Mal Yönetmeliği Sunumu