TÖMER ( Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi )
 

 

10 Kasım 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28108

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DİÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma       Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzincan Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim yapmak; ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

b) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça ve gerektiğinde diğer tüm dünya  dillerinden yararlanılması amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek, ilgili yerli ve  yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

c) Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında karşılaşılan yabancı dil bilgisi sorunlarını çözmeye yönelik lisans ve lisansüstü sınavlarına hazırlık kursları ve eğitim programları düzenlemek,

ç) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça gibi dillerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunların çözümünde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin isteklerini karşılamak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

d) Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba topluluklarından gelen ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini rahat izleyebilmelerine yönelik kurslar açmak; eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitirenlere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça ve diğer tüm dünya dillerinde Merkez tarafından yapılan sınavlarda başarılı olanlara ve Yönetim Kurulunun belirlediği başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere sertifika vermek ve ayrıca Türkçe dil seviyesini ölçmek ve değerlendirmek,

e) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereç ve yayınları, menkul ve gayrimenkulleri temin etmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak,

b) Yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek, sertifikaya yönelik yabancı diller eğitim ve öğretimi yapmak,

c) Diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev yapacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri vermek,

d) Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordinasyona dayalı çalışmalar yapmak,

e) Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türkçeyi öğreten ve tanıtan CD’ler hazırlamak, kitaplar ve broşürler yayınlamak,

g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlara mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları düzenlemek,

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli bir hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak,

h) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak,

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli lisan intibak kursları düzenlemek,

i) Merkezin faaliyet alanlarında etik kurallarını uygulamak,

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak,

k) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddenin b fıkrasında belirtilen yabancı diller ve gerektiğinde diğer tüm dünya dillerinde eğitim, öğretim programları ve kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Eğitim-Öğretim

Planlamacıları ve Elemanları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilir ve görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün, Üniversitenin çalışma birimlerinde görevli öğretim üyeleri veya öğretim elamanları arasından önereceği en fazla üç öğretim üyesi veya öğretim elemanı Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az  salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda bir defa toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,

d) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları

MADDE 11 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanlarından bazılarını, Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları olarak Rektörün onayıyla görevlendirebilir.

(2) Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları, eğitim-öğretim ile ilgili plan ve programlar yaparak, geliştirerek eğitim ve öğretim işlerini sürdürür, takip eder ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.