YUKARI FIRAT HAVZASI ARAŞTIRMA UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 

Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü (YUFHAK)

 

Adres:

Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu

Kemaliye/Erzincan

Tel: 0446 751 30 21/ 19042 (dahili)

Faks: 0446 751 30 22

 email:  yufhak@erzincan.edu.tr

 

 

 

T.C.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama

Koordinatörlüğü (YUFHAK) Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1- “Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü”(YUFHAK) Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mayıs 2008 yılında kurulmuştur.

 

Amaç

Madde 2- Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğünün amacı, bilinen binlerce yıllık tarihi gelişimi içinde üstünde yaşayanlara ait tarihi mekanları, yaşayanların kültür varlıkları ve doğanın kendisine sunduğu eşsiz zenginlikleri ile Fırat Nehri’nin oluşturduğu Fırat havzasının havza boyutunda yer alan il ve ilçelerdeki tabi dokunun korunması, tabi yaşamın turizme açılması il ve ilçelerdeki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması, korunması ve onarılması bütün bu iş ve işlemlerin ; kültür ve doğal varlıkların korunmasına ilişkin yasal çerçevelerde yürütülmesi ; bölgedeki yer altı ve yer üstü zenginliklerinin araştırılması , yaban hayatın korunması ve tarımın gelişmesi için alternatif proje hazırlanması, üretim çeşitliliğinin artırılması, su kaynaklarının, bitki, ağaç topluluklarının korunması merkezin amaçları arasındadır.

Bölgenin bitki ve hayvan varlığının araştırılması ve yerinde muhafazası bölgede kurulacak bir merkezle ve bölgede yerinden yapılacak çalışmalarla sağlıklı bir zemine oturabilecektir. Erzincan kırık arazi yapısı ve mikro habitat çeşitliliği bakımından da farklı bir yapıya sahiptir. Yörenin eko-turizm olanakları dikkate alındığında doğa rehberlerinin yetişmesinde ve iş bulmasında merkezin önemli bir ödev üsleneceği açıktır. Türkiye’nin doğal ve beşeri  zenginliklerinin bir parçası olarak, yörenin çeşitliliğinin üniversite bünyesinden bir merkez tarafından koordineli olarak araştırılması özelde bölge, genelde Türkiye açısından önem arz etmektedir.

 

Etkinlikler

Madde 3-  Merkez amacına ulaşabilmek için şu etkinliklerde bulunur:

a)      Merkez doğal çevrenin ve biyolojik zenginliklerin tespiti, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak kullanılması için, toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi etkinliklerinde bulunur. Bu konularda geziler, toplantılar, yaz okulları ve kurslar düzenler, sergiler açar ve yayınlar yapar.Gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar verir.Üniversite elemanlarının ve öğrencilerin bu ve benzeri etkinliklere katılmasını teşvik eder.

b)      Doğal ve beşeri zenginliklerle ilgili görsel-işitsel her türlü dökümantasyonu sağlayarak, bunlardan üniversite mensuplarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasına çalışır.

c)      Doğal kaynakların idaresi, işletmesi ve halkın bunlardan bilinçli bir şekilde yararlanması yönünde yöntemler geliştirir.

d)      Bölgede bulunan baraj, göl, gölet, ırmak dere,bataklık gibi sucul alanların sürdürülebilirlik özelliklerinin korunarak, doğal yaşamı tehdit etmeden kullanımı konusunda araştırmalar yapar.

e)      Çevre ve doğa gönüllülerinin eğitimi için faaliyetler yürütür.

f)        Türkiye’de ve Erzincan bölgesinde eko-turizmin düzenli ve sağlıklı geliştirilmesi ve sürekliliği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapar ve teknikler geliştirir. Eko-turizmde rehberlik yapacakların eğitimi konusunda merkez görev üstlenir, sertifika programları düzenler.

g)      Endüstri ve diğer insan kaynaklı faaliyetlerin, karasal ve sucul sistemlere yapabileceği etkileşimleri araştırır; olumsuz etkilerin iyileştirilmesi yönünde bilimsel veriler ve öneriler ortaya koyar. Canlı doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği sağlanacak şekilde, bunlardan en iyi şekilde yararlanma yöntemlerini geliştirmede yardımcı olur.

h)      Çevredeki av hayvanlarının stoklarının belirlenmesi, kontrollü bir avcılığın yapılması, ve sürdürülebilir bir avcılık konularında rehberlik yapar.

i)        Yerel düzeyde çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirir, bölge sorunlarını demokratik platformda tartışır , bölgenin öncelikli sorunlarını belirler ve değişik düşünceleri ve önerileri belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunar.

j)        Yerel yönetimlerde karar alma sürecine bölge halkının her kesiminin temsilcilerinin en geniş katılımını sağlar. Bölge siyasi kavramını yerleştirir ve merkez bünyesinde bölge siyasetini, değişik toplumsal temsilcilerinin getireceği farklı yaklaşımlarla oluşturur.

k)      Yerel yönetimleri en geniş biçimde halkın denetimine açar, öneri ve eleştiri mekanizmalarını yaygınlaştırarak, denetim olgusunun işlerliğini sağlar. Bölge sorunları ve ihtiyaçlarının tespiti ile bunların çözümü yollarının belirlenmesi konusunda fikir üretir. Bunu bölge halkının dikkatine sunar ve katılımını sağlar.

l)        Bölgenin ekonomik, sanatsal, kültürel, eğitim, sağlık ve tarımsal gelişme hedeflerini belirler. Belirlenen hedeflere uygun stratejiler planlar.

m)    Yukarıdaki amaçları içeren bölge ile ilgili bilimsel ve sosyal aktivitelere koordinatörlük görevi yürütür. Bu bağlamda resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar, yardım alır.

 

Merkezin Organları

 

Madde 4- Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü’nün yönetim organları : Merkez Müdürü; Müdür yardımcısı, Merkez sekreteri ve Yönetim kuruludur. Ayrıca, Merkezin danışma organı niteliğinde, merkez üyelerinden oluşan bir genel kurulu vardır.

 

Merkez Müdürü; Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 5- Merkez Müdürü rektör tarafından , merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve yayınlar yapmış, kadrolu öğretim üyeleri arasından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinden birini müdür yardımcısı olarak seçer.Merkez müdürü görevi başında olmadığı zaman, yardımcısı kendisine vekalet eder.Göreve vekalet altı aydan fazla süremez. Bu durumda yeni bir merkez müdürü atanır.

 

Madde 6- Merkez Müdürü’nün Görev yetki ve sorumlulukları

 

a)      Merkezi temsil etmek ve Yönetim kuruluna başkanlık etmek.,

b)      Yönetim Kurulu Kararlarını bu yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

c)      Merkezin idari işlerini yürütmek,yazışmalarını yapmak,gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak,

d)      Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Merkezin yıllık bütçesini” ve “Yıllık Faaliyet Raporunu” Rektörlüğe sunmaktır.

 

Merkez Yönetim Kurulu; Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 7- Merkez yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.Diğer üyeler, Merkezin amaçlarının gerektirdiği konuda uzman olan, tam gün çalışan ve Müdürün önereceği iki misli Öğretim Elemanı arasından, Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.Süresi dolmadan ya da altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı yöntemle yenisi seçilir.Yönetim kurulu olağan olarak ayda bir kez, gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oy kullandığı tarafın görüşü çoğunluk görüşü sayılır.

 

Madde 8- Merkez Yönetim Kurulu’nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

a)      Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek

b)      Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c)      Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında çalışacak öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektöre sunmak,

d)      Araştırma ve uygulama projelerini, burs, kurs ve eğitim önceliklerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve üniversite birimlerini belirlemek,

e)      Üniversite dışı kamu ve özel kurum kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak,

f)        Üniversite birimleri ve öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek,

g)      Yukarı Fırat Havzasıyla ilgili yapılan ve Merkeze başvuran çalışmalardan teşvike layık olanları belirlemek ve Merkezin bütçe olanaklarını da dikkate alarak, belirli yıllarda verilecek Teşvik ödülünün miktarını ve sayısını saptamak,

h)      Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmaktır.

 

Genel Kurul; Genel Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 9- Genel Kurul, Müdür başkanlığında , müdür yardımcısı, Yönetim kurulu üyeleri ve asil üyelerden oluşur

 

Madde 10- Genel Kurul ilke olarak, müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır. Merkezin çalışmaları hakkında genel kurula bilgi verilir. Genel Kurul, Merkezin faaliyetleri hakkında görüşlerini bildirir. Merkezin kurul ve kuruluşlarına önerilerde bulunur.

 

Madde 11- Genel Kurul, Merkezin amaçlarının gerektirdiği konuda uzman olan, tam gün çalışan ve Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından, bu yönetmenliğin yedinci maddesine göre Merkez Yönetim kuruluna seçilecek adayları belirler.

 

Madde 12- Merkezin idari işleri yürütmek ve çalışmalarda müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrosundan tercihen muhasebe işlerinden anlayan, yüksek öğretim görmüş bir elemen Rektörlük makamınca YUFHAK sekreteri olarak atanır. Sekreter, Merkezin tahakkuk memurluğu görevini de yürütür.

 

Mali Hükümler

 

Madde 13- Merkezin gelirleri şu kalemlerden oluşur.

a)      Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler

b)      Merkezin her türlü eğitim-öğretim, kurs ve yayın etkinliklerinden sağlanan gelirler,

c)      Proje ve danışmanlık hizmetlerinden ve işletilen tesislerden elde edilen gelirler.

d)      Döner Sermaye gelirleri

e)      Merkeze yapılacak her türlü bağış, yardım ve üye ödentileri.

 

Madde 14- Merkezin giderleri şu kalemlerden oluşur.

a)      Merkez etkinliklerinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b)      Yönetim giderleri,

c)      Eğitim- Öğretim, yayın,bilimsel toplantı ve çalışmalarla ilgili giderler,

d)      Telif, danışmanlık, teşvik ödülü için ayrılan giderler,

e)      Yapılan projelere, işletilen taşıt ve tesislere ait giderler,

f)        Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

 

Madde 15- Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerde, Merkezin döner sermaye yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Madde 16- Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

 

Diğer Hükümler

 

Madde 17- Merkezin İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini, uygun gördüğü ölçü ve hallerde, Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

 

Madde 18- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun on üçüncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

 

Madde 19 - Bu yönetmeliklerde yer almayan hususlarda genel hükümler uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 20- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 21- Bu yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.