YUKARI FIRAT HAVZASI ARAŞTIRMA UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 
GENEL AMAÇLAR
 
1.      Yukarı Fırat Havzası bütünsel sürdürülebilir gelişim planlarını hazırlamak, güncellemek,   konu ile ilgili disiplinler arası araştırma, eğitim ve koordinasyon hizmetleri yapmak,
2.      Havzada doğal kaynak yönetimi, sosyo-ekonomi, çevre ve eğitim sorunları, halk sağlığı, temiz enerji, deprem, şehir planlama, balıkçılık, ekolojik turizm ekolojik tarım ve biyolojik çeşitlilik konuları öncelikli olmak üzere bölgenin    “sürdürülebilir gelişmesine” yönelik her türlü alanlarda bilimsel ve   uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, sorunların çözümü için öneriler geliştirmek, ulusal ve uluslar arası seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, kurs,   bilimsel ve teknik özellikli toplantılar düzenlemek,
3.      Kırsal kalkınma ve bölgesel gelişmeyi sağlayacak havza gelişim projeleri hazırlayarak uygulamaya koymak,
4.      Bölgesel gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracak alt yapı yatırımlarının finansman darboğazını gidererek, hizmetlerin zamanında sunulmasına yardımcı olmak,
5.      Göç eğilimini azaltıcı tedbirler uygulamaya koymak, Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek, ulaşım ve iletişim alt yapısını güçlendirmek, çok amaçlı su kaynaklarının geliştirilmesini ve yönetilmesini sağlamak büyük önem arz etmektedir.
6.      Bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve devamlılığının sağlanması için çalışmalarda bulunmak,
7.      Bu bölgede ve yakın çevresinde yer alan Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, yapılacak olan bu işbirliğiyle; Erzincan Üniversitesi Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü (YUFHAK) bünyesinde araştırma ve koruma çalışmaları için teknik, bilimsel ve idari yapılanmanın geliştirilmesini sağlamak,
8.      Bir kültür nehri olan Fırat Nehri’nin en büyük kollarından birisi olan Karasu Nehrinin içinde bulunduğu çevresel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve izlenmesini sağlamak,
9.      Yukarı Fırat Havzası üst düzey ölçekli havza alanı koruyucu ve belirleyici planlamasının yapılmasını sağlamak,